Natur og miljø

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen har forvaltnings- og veiledningsansvar innen friluftsliv, vannforvaltning og forvaltning av høstbare arter av vilt og innlandsfisk. 

Tilskudd

Miljøverndepartementet lyser årlig ut midler til vilt- og friluftstiltak. Lag, organisasjoner og kommuner kan søke Finnmark fylkeskommune om midlene. Det er fire ulike tilskudd som lyses ut:

  1. Tilskudd til friluftstiltak
  2. Tilskudd til viltformål
  3. Tilskudd til båndlegging av områder
  4. Tiltak i statlige frikjøpte områder

Søknadsfrist, fullstendige retningslinjer og søknadsskjema er felles for alle ordningene.

Naturlig planlegging av miljøet

Arealplanlegging gjennom plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy i miljøvernforvaltningens arbeid for å sikre at samfunnet tar tilstrekkelig hensyn til naturverdier, landskap og friluftsliv. Plan- og bygningsloven er den viktigste loven for å styre arealbruk utenfor vernede områder.

Målet om en langsiktig bærekraftig utvikling forutsetter prosesser som ser på sammenhenger og virkninger før beslutninger fattes. Konsekvensutredninger er nettopp det å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn.
 
Nasjonale mål for arealplanlegging er blant annet
  • Strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle.
  • Vassdragene skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser.

Kontakt

Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835
Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77