Tilskudd til kompetansetiltak i sjømatnæringa

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune kan tildele inntil kr. 600 000,- til bransjerettede kompetansetiltak og aktiviteter som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark. Søknader behandles fortløpende.

Bakgrunn

Finnmark fylkeskommune ønsker gjennom denne ordningen å bidra til økt kompetanse vedrørende produkt og markedsutviklingen i sjømatnæringen i Finnmark. Et vesentlig fortrinn for Finnmark er den gode tilgangen på råvarer. Med tanke på lønnsomhet og verdiskaping er det følgelig viktig å ha fokus på produkt- og markedsutvikling. Ordningen er forankret i det regionale utviklingsprogrammet "Fremtidens Finnmark" RUP 2014-2023, som sammen med tilhørende strategier og handlingsplan 2016-2019 er retningsgivende for bruken av midlene.

De søkbare midlene utgjør totalt kr. 600 000,- og er restmidler fra «Laksekonsesjonsmidlene» som regjeringen tildelte Finnmark fylkeskommune som frie midler (engangstildeling) etter tildeling av nye laksekonsesjoner i 2009. Det er politisk vedtatt at disse midlene skal brukes til kompetansetiltak som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa.

Hva kan det søkes om

Midlene skal brukes til bransjerettede kompetansetiltak som styrker produkt og markedsutvikling i sjømatnæringa i Finnmark.

Det gis ikke tilskudd til investeringer eller ordinær drift.

Hvem kan søke

Aktører i sjømatnæringa.

Hvor mye kan de søkes om

Det kan søkes om inntil 50 % av estimerte kostnader.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.

Krav til søknadens innhold

Søknaden skal:

  • Inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, organisasjonsform (forening, stiftelse, AS eller annet), kontonummer og kontaktperson. Dersom søknaden er utarbeidet av flere søkere, skal det fremgå hvem som er hovedansvarlig for gjennomføringen
  • Oppgi søknadsbeløp
  • Oppgi budsjett og finansieringsplan for tiltaket med en beskrivelse av planlagt egeninnsats og egenfinansiering
  • Beskrive målgruppe(r), innhold i, og formål for tiltaket som det søkes midler til
  • Dokumentere og begrunne behovet og etterspørselen for tiltaket det søkes midler til
  • Formulere konkrete mål som ønskes oppnådd ved gjennomføring av tiltaket
  • Inneholde tidsplan for gjennomføring av tiltaket

 

Tildelingskriterier

Tilgjengelige midler vil bli fordelt på grunnlag av følgende vurderinger:

I tillegg er regionalt utviklingsprogram 2014-2023 (Fremtidens Finnmark) sammen med tilhørende strategier og handlingsplan 2016-2019 retningsgivende for bruken av midlene.

Kontakt

Majliz Berget
Rådgiver Havbruk
78 96 30 79
976 20 499