Landbruksfondet

Finnmark fylkeskommune har ansvar for midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark.

Formålet med ordningen er å bidra til rekruttering og utdanning av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket i Finnmark.

Målgrupper er landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og utdanningsinstitusjoner.

Det gis ikke støtte til investeringer eller ordinær drift.

Prioriterte områder for ordningen

  1. Tiltak som er i tråd med landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 og det regionale utviklingsprogrammet 2014-2023. Regionalt næringsprogram for Finnmark 2013-2016 vil også bli vektlagt i vurderinga av søknader. Handlingsprogram gir føringer for prioriteringer.
  2. Tiltak som kan styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til landbruksnæringen.
  3. Tilskudd til etter- og videreutdanningstilbud for næringsutøvere i landbruket.
  4. Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen i programområde naturbruk i den videregående skole, og til høyere utdanning innen landbruksfag.
  5. Tilskudd til kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer, herunder tiltak som er i tråd med pkt.1. Tiltaket skal som hovedregel ha regional effekt.

 

Hvordan søke om midler

Midlene fra fondet tildeles som tilskudd. Søknad sendes inn elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Søknader behandles administrativt og fortløpende. 

Krav til søknadens innhold

Krav til søknadens innhold og øvrige vilkår finner du i retningslinjer for landbruksfondet. Retningslinjene er basert på fylkesutvalgets vedtak i sak 50/15.

Ved tilskudd til etter- og videreutdanning kan vi gi støtte til kurs/studietur/kompetanseheving som treffer Landbruksfondets formål. For å tilkjenne søknader forventer vi utarbeidet programoversikt og klar måloppnåelse (se punkt 5. under retningslinjer). Det kan gis støtte til kurskostnader, avløser, reise og opphold. Finnmark fylkeskommune dekker ikke lønnsutgifter. Søknader knyttet til tiltak som tilbys i nærmeste geografiske avstand prioriteres. Det utvises skjønn i forhold til søknaden.

 

 

Kontakt

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen
78 96 32 13
Kjersti Irina Rosanoff Aronsen
78 96 32 13