Kystplan Finnmark

 

Med midler fra Finnmark Havbruksfond skal Kystplan Finnmark bidra til nye og fremtidsretta kystplaner og kystsoneforvalting i Finnmark.

Kystplan Finnmark ble vedtatt opprettet av fylkesutvalget i Finnmark den 16.10.2018.

Fremtidsretta kystsoneplanlegging

Kystplan Finnmark skal sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen gjennom planlegging og avsetting av gode og egnede lokaliteter for næringsutøvelse lags Finnmarkskysten. Prosjektet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert planlegging i Finnmarkskommunene. 

Tilskudd

Midlene fra prosjektet tildeles som tilskudd og følger i hovedsak de forvaltningsprosedyrer og rutiner som gjelder i forvaltningen av øvrige regionale virkemidler. Søknad sendes inn elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Fylkeskommunen tar den endelige avgjørelsen om prioriteringen av virkemidlene, og legger vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. 

Ved positivt vedtak om tilskudd vil søker motta et tilsagnsbrev med nærmere informasjon om rutiner og vilkår for tilskudd og utbetaling.

Tilskuddet utbetales som hovedregel i to terminer. Første del kan utbetales når halvparten av prosjektet/tiltaket er ferdig. Det kan da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som er gått med.

Anmodning om delutbetaling og/eller sluttutbetaling gjøres elektronisk via søkerportalen.

Frister og saksbehandlingstid

Søknader på til og med kr. 200 000,- behandles fortløpende administrativt.

Søknader over kr. 200 000,- skal opp til politisk behandling i fylkesutvalget. En må beregne minimum 6 ukers behandlingstid i forkant av fylkesutvalgets møtedatoer. Frister og møtedatoer for behandling følger under.

Klikk for stort bildeMøtedatoer for 2019    

Kontakt

Nora Dahl
Rådgiver plan
78 96 32 67