Finnmark Havbruksfond


Klikk for stort bilde

Med visjonen – «Vekstkraft og verdiskaping i en arktisk virkelighet» skal Finnmark Havbruksfond anvendes til å styrke fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle med utgangspunkt i kystens ressurser og muligheter i Finnmark.

Finnmark Havbruksfond ble vedtatt opprettet av fylkestinget i Finnmark den 20. juni 2018.

Bakgrunnen for opprettelsen av fondet er at 80 % av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringa fra og med 2016 blir fordelt til kommunal sektor fra det statlige Havbruksfondet. Kommunene mottar 70 % og fylkeskommunene 10 %.

Vekst i lakseoppdrettsnæringa vurderes annet hvert år, utbetalinger av midler til kommuner og fylkeskommuner avhenger av vekst i form av økt produksjonskapasitet.

Vekstkraft og verdiskaping i en arktisk virkelighet

Med visjonen Vekstkraft, verdiskaping i en arktisk virkelighet skal Finnmark Havbruksfond sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen gjennom mobilisering, samarbeid og samordning av offentlig innsats og virkemiddelbruk. Fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing. 

Vedtekter

Vedtekter for Finnmark Havbruksfond (PDF, 276 kB)

Forankring

Det regionale utviklingsprogrammet RUP 2014-2023 Fremtidens Finnmark  er den overordnede strategien for Finnmark Havbruksfond. Sjømatstrategier for Finnmark 2019–2023 – Et hav av Kvalitet vil videre være sentral i forhold til virkemiddelbruk.

Tilskudd

Midlene fra fondet tildeles som tilskudd og følger i hovedsak de forvaltningsprosedyrer og rutiner som gjelder i forvaltningen av øvrige regionale virkemidler. Søknad sendes inn elektronisk via www.regionalforvaltning.no

Fylkeskommunene tar den endelige avgjørelsen om prioriteringen av virkemidlene, og legger vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat. 

Ved positivt vedtak om tilskudd vil søker motta et tilsagnsbrev med nærmere informasjon om rutiner og vilkår for tilskudd og utbetaling.

Tilskuddet utbetales som hovedregel i to terminer. Første del kan utbetales når halvparten av prosjektet/tiltaket er ferdig. Det kan da utbetales tilskudd tilsvarende den prosentandelen av tilskuddsgrunnlaget som er gått med.

Anmodning om delutbetaling og/eller sluttutbetaling gjøres elektronisk via søkerportalen www.regionalforvaltning.no

Frister og saksbehandlingstid

Søknader på til og med kr. 200 000,- behandles fortløpende administrativt.

Søknader over kr. 200 000,- skal opp til politisk behandling i fylkesutvalget. En må beregne minimum 6 ukers behandlingstid i forkant av fylkesutvalgets møtedatoer. Frister og møtedatoer for behandling følger under.

Søknadsfrister og møtedatoer 2019
Søknadsfrister og møtedatoer 2019
Søknadsfrist Møtedato
5. januar 12. februar
28. januar 12. mars
25. mars 7. mai
5. mai 18. juni
5. august 17. september
5. september 15. oktober
10. oktober 19. november
30. oktober 10. desember

 

Klageadgang

Kontakt

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen
78 96 32 13