RUP - Regionale utviklingsmidler

Klikk for stort bilde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildeler årlige midler for regional utvikling (RUP-midler). Disse midlene forvaltes av Finnmark fylkeskommune (FFK).

Bruken av de regionale utviklingsmidlene skal skje innenfor rammen av nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. I tillegg er Regionalt utviklingsprogram 2014-2023 (Fremtidens Finnmark) sammen med tilhørende strategier og handlingsplan 2016-2019 retningsgivende for bruken av RUP-midler.

FFK fordeler årlig disse midlene til ulike bevilgningsområder. En stor del av potten går til bedriftsrettede midler som forvaltes av Innovasjon Norge (IN) og til kommunale næringsfond/omstillingsfond som forvaltes av den enkelte kommune. Søknader om etablererstipend eller støtte til enkeltbedrifter sendes Innovasjon Norge (IN) eller til den enkelte kommune. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd. 

Fylkeskommunene tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene skal legge til rette for prosesser som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål, utfordringer og strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser og legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig gir best resultat.


Frister og saksbehandlingstid

Søknader på RUP-midler inntil kr. 150 000,- behandles fortløpende administrativt.

Søknader over kr. 150.000,- skal opp til politisk behandling i fylkesutvalget. En må beregne minimum 6 ukers behandlingstid i forkant av fylkesutvalgets møtedatoer.

Søknadsfrister i 2019 for søknader over kr. 150.000,-
Søknadsfrist Møtedato
6. januar 12. februar
29. januar 12. mars
24. mars 7. mai
7. mai 18. juni
7. august 17. september
3. september 15. oktober
8. oktober 19. november
29. oktober 10. desember

 

Klageadgang

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. For nærmere informasjon vises det til Melding om rett til å klage (ODT, 8 kB).

Detaljert beskrivelse av de regionale utviklingsmidlene (RUP-midlene)

 

Post 64: Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn

Post 60: Næringsutvikling og kompetanse

 

 

Kontakt

Hilde C J Mietinen
Nærings- og nordområdesjef
78 96 30 11