Kommuneutvikling

Klikk for stort bilde 

Kommunale næringsfond

For 2019 tildelte Finnmark fylkeskommune totalt kr. 7,5 millioner kroner til kommunale næringsfond. Tilskuddsmidlene skal medvirke til utvikling av lokalsamfunn og næringsliv. Midlene skal brukes i henhold til kommunens strategier for næringsutvikling, samt nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram.

Nyskapings- og utviklingskommuner

Enkelte kommuner i Finnmark har spesielt store omstillingsutfordringer på grunn av reduksjon i sysselsettingen og negativ økonomisk og demografisk utvikling. I disse kommunene er det behov for å sette inn en ekstraordinær innsats for å øke nyskapingen og utviklingen i næringsliv og lokalsamfunn. Disse kommunene kan få status som omstillingskommuner. En slik status varer maksimalt 6 år og Finnmark fylkeskommune avgjør hvilke kommuner som får slik status. Kommuner med omstillingsstatus får årlig påfyll av fond for gjennomføring av utviklingsarbeidet. Kommuner med omstillingsstatus får ikke påfyll av ordinært næringsfond. Et slikt utviklingsarbeid i en kommune medfører også en nærmere oppfølging av arbeidet fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen. I fordeling av regionale utviklingsmidler for 2019, ble Kautokeino kommune tildelt kr. 6 millioner til omstillingsprogram.

Kommunal infrastruktur

Kommuner i Finnmark kan søke om midler til næringsrettede fysiske infrastrukturtiltak gjennom regionalforvaltning.no, post 64. Det kan gis støtte til;

- kai/havner for ferger og persontransport og fysisk tilrettelegging av kommunale næringsarealer
- tilhørende vegframføring, utbygging av jernbanesidespor og industrikaier/sjeté i tilknytning til næringsarealer som bygges ut i kommunal regi.
- støtte til nye vannverk/renseanlegg (eller utvidelse av eksisterende) som påfører abonnentene store kostnader pga. lavt markedsgrunnlag.

Det kan ikke gis støtte til driftskostnader og utskifting/rehabilitering av ledningsnett.

Bredbånd

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en statlig finansieringsordning for utbygging av bredbånd. Kommunene kan søke tilskudd fra denne ordningen. Fylkeskommunen foretar en forberedende saksbehandling og innstiller før sakene avgjøres av Nkom. Nærmere opplysninger på http://www.nkom.no/.

I 2018 fikk Finnmark tildelt 6.455.381 NOK fra Nkom. Disse ble delt mellom Tana kommune (3.227.690 NOK) og Porsanger kommune (3.227.690 NOK).

I 2019 har Finnmark fått tildelt 6.885.616 NOK fra Nkom. Søknadsfrist er 31. august.

Kontakt

Hilde Skjerven Bersvendsen
Seniorrådgiver
78 96 30 16
970 45 715
Mikal Lanes
Spesialrådgiver
78 96 31 47
977 77 507