FORREGION Finnmark

Klikk for stort bildeFORREGION (Forskningsbasert innovasjon i regionen) Finnmark har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, og slik legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt. Satsingen skal bidra til å nå mål i RUP om at Finnmark skal være en konkurransedyktig region som preges av næringsmangfold og vekstbedrifter, og at det utvikles nyskapende næringsklynger og kompetansemiljøer. Dette skal vi oppnå ved å proaktivt legge til rette for forskningsbasert innovasjon i næringslivet.

FORREGION Finnmark har tre delmål:

 1. Flere Finnmarksbedrifter benytter FoU (Forskning og utvikling) i sitt utviklingsarbeid og slik bidra til et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv.
 2. Flere bedrifter/næringsmiljø kvalifiserer seg til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
 3. Satsingen skal identifisere og styrke bedriftsnettverk og (gryende) klynger i Finnmark og mobilisere til økt bruk av forskning i nettverkene.

For mer informasjon om satsingen, se nettsiden til Norges forskningsråd.

 

FORREGION Finnmark har følgende innsatsområder:

 1. Satsingen skal styrke bedrifter i verdikjeder tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn.
 2. Styrking av bedriftsnettverk og klynger

Du kan lese programbeskrivelsen for Finnmark her: Forregion mobilisering Finnmark 2017-2019 (PDF, 433 kB)

 

Hvem kan søke prosjektmidler fra FORREGION

 • SMB-bedrifter som er lokalisert i Finnmark fylke.
 • Bedrifter som i liten eller ingen grad har brukt FoU tidligere.
 • Prosjektene må være knyttet til:
      1) Bedrifter i verdikjedene tilknyttet naturressurser og naturgitte fortrinn
      2) Styrking av bedriftsnettverk og klynger
 • I prosjektet må bedriften samarbeide med en godkjent forskningsinstitusjon.

 

Virkemidler

FORREGION Finnmark har flere virkemidler som retter seg mot bedrifter med ingen/lite FoU-erfaring og som ønsker å utvikle seg (produkter/prosesser) gjennom bruk av forskning og forskningsbaserte metoder.

Kompetansemegling

For bedrifter med lite/ingen FoU-erfaring kan det være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem i et FoU-prosjekt. Av denne grunn har FORREGION Finnmark tatt i bruk kompetansemegling – både i enkeltbedrifter, gjennom samlinger og i nettverk. Kompetansemegleren diskuterer prosjektideer og muligheter med bedrifter og kan koble bedriften med relevant forsker/forskningsmiljø. Kompetansemegling er en gratis rådgivningstjeneste for bedrifter og nettverk. Kompetansemeglerne kan hjelpe med å avdekke behov, diskutere prosjektideer, drøfte muligheter, koble med FoU-miljø og vise til virkemidler.

I FORREGION Finnmark har vi fire kompetansemeglere:

 

Forprosjekt

Forprosjekt er mindre FoU-prosjekt i bedrifter med lite eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet og ha som ambisjon at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont 2020.

Slik søker du: Søkerveiledning finner du på denne informasjonssiden.

Mobilitet

I dette virkemiddelet ligger det at en forsker jobber en periode i en bedrift, eller at en person fra næringslivet jobber en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Det gjelder også studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver for en bedrift eller hospiterer en periode i en bedrift.

 

For mer informasjon kontakt prosjektleder Stian Reiersen

Kontakt

Stian Reiersen
Rådgiver
78 96 31 37
473 54 144