Akvakultur

Finnmark fylkeskommune tildeler tillatelser til akvakultur, behandler søknader om tillatelser til nye oppdrettslokaliteter og søknader om endringer av eksisterende oppdrettslokaliteter. Fylkeskommunen koordinerer alle søknader mellom næring, kommuner og sektormyndigheter, før fylkeskommunen fatter vedtak om avslag eller tillatelse.


Fylkeskommunes forvaltningsansvar omfatter

  • Tildeling av tillatelser til nye eller utvidede lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann
  • Lokalitetsklareringer tilknyttet bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, FOU-tillatelser og tillatelser til havbeite.
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (eks. marine fiskearter, skalldyr og skjell)
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk
  • Tildeling av tillatelser til fangstbasert akvakultur

 

Søknader sendes elektronisk

 

Regelverk

 

Verktøy

 

Behandling av akvakultursøknader

Tidsfristen for behandling av akvakultursøknader som foretas av tildelingsmyndigheten, andre sektormyndigheter og kommuner er forskriftsfestet på 22 uker. Dette forutsetter imidlertid at

  • fylkeskommunen mottar komplett søknad
  • øvrige instanser overholder sine frister
  • sektormyndighetenes vedtak ikke er påklaget

Sektormyndighetene i akvakultursammenheng er Mattilsynet, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet, Kystverket og NVE.

I bildet til høyre følger en oversikt over tidsfrister og hvilken rolle de ulike partene har i saksbehandlingsprosessen.

Les mer:
Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader

Klageorgan og tilsynsmyndighet

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan i forhold til søknader om tillatelser for akvakultur, og kontroll- og inspeksjonsmyndigheten ligger fortsatt hos Fiskeridirektoratets regionkontorer. Mattilsynet og Fylkesmannen i Finnmark fører for øvrig også tilsyn etter sine sektorlover.

Kontakt

Majliz Berget
Rådgiver Havbruk
78 96 30 79
976 20 499