Satsingsområder

Dette er nærings- og nordområdeavdelingas satsingsområder.

Fiskeri og havbruk

Det er et prioritert mål at fiskeri- og havbruksnæringa fortsatt skal bidra til vekst og utvikling for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark, og våre Sjømatstrategier for Finnmark – Et hav av kvalitet (PDF, 865 kB) oppsummerer hvordan vi sammen skal jobbe for dette. Et av virkemidlene er at vi kan tilby lån til førstegangsinvestering i fiskefartøy gjennom fylkeskommunens Rekrutteringsfond for fiskere. Er du etablert fisker på 35 år eller yngre kan du også søke om lån til fornyelse (utskifting) av fartøy og investering i kvoter.

Finnmark Havbruksfond sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av kystsonen gjennom mobilisering, samarbeid og samordning av offentlig innsats og virkemiddelbruk. Fondet skal bidra til å øke lønnsomhet, vekstkraft og verdiskaping for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark basert på en målrettet marin og kystbasert satsing. Midler fra fondet gis som tilskudd. Det er også mulig å søke om tilskudd til trainee og/eller tilskudd til kompetansetiltak i sjømatnæringa i Finnmark.

Finnmark fylkeskommune er for øvrig akvakulturmyndighet, det vil si at vi koordinerer og avgjør søknader om oppdrettstillatelser

Kulturnæring

Kulturnæring har siden 2003 vært en av Finnmark fylkeskommunes prioriterte satsinger innenfor næringsutvikling, og målet har vært å bidra til 500 nye kulturnæringsarbeidsplasser innen 2014.  Noen av virkemidlene for å nå dette målet er Finnmark Kulturnæringsfond og Filmfond Nord AS.

Reiseliv

Finnmark fylkeskommune bruker årlig ca 6 millioner kroner, hovedsaklig gjennom NordNorsk Reiseliv AS, til markedsføring og profilering av Finnmark og Nord-Norge. De tre nordnorske fylkeskommunene eier 51% av aksjene i Nordnorsk Reiseliv AS. De resterende aksjene eies av destinasjonsselskaper og reiselivsbedrifter i landsdelen. Les mer på NordNorsk Reiselivs bransjeside.

Landbruk

Landbruket i Finnmark består av jordbruk, reindrift, skogbruk og bygdenæringer, og fylkets visjon er: «Med våre arktiske fortrinn blir landbruket ei næring for framtida». Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 (PDF, 3 MB) er førende for bruk av virkemidler som forvaltes av det regionale partnerskapet i landbruket.   

Finnmark fylkeskommune har ansvar for midler til rekruttering og kompetanseheving i landbruks- og matsektoren i Finnmark gjennom Landbruksfondet

Energi

Finnmark regnes som et av Norges viktigste vekstområder de kommende tiårene. Det henger sammen med geografisk nærhet til rike energiressurser som olje og gass, samt fornybare ressurser som vann-, vind- og tidevannskraft.

Finnmark fylkeskommune er opptatt av en helhetlig tilnærming til energisatsningen, og våre Petroleums- og energistrategier sammenfatter regionale krav og ønsker overfor aktørene som vil satse i fylket. Regional vindkraftplan (PDF, 21 MB) legger regionale føringer for utbygging av vindkraft i Finnmark.

Mineral

I 2013 var Finnmark det tredje største bergverksfylket i Norge målt i omsetning og sysselsetting. Næringen genererte da 785 årsverk og 1,7 milliarder kroner i omsetning. Finnmark fylkeskommune ønsker å satse på videreutvikling og styrking av mineralnæringen og vårt strategiske arbeid er forankret i Mineralstrategier for Finnmark 2015-2019 (PDF, 590 kB).

Kontakt

Hilde C J Mietinen
Nærings- og nordområdesjef
78 96 30 11
Erle Renate Holm-Varsi
Assisterende nærings- og nordområdesjef
78 96 30 82
958 24 794