Verneverdige bygg - eksterne tilskuddsordninger

I tillegg til de tilskuddsordningene som Finnmark fylkeskommunen disponerer, finnes det også andre steder det kan søkes om tilskudd til restaurering av verneverdige bygninger.

Kulturminnefondet:

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.

Hvem kan søke? Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Hva kan det søkes om? Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se kulturminnefondet.no, eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

Stiftelsen UNI:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. 

Norsk kulturarv

Norsk kulturarv har en tilskuddsordning som heter "Ta i et tak". Om ordningen fortsetter i 2018 vil informasjon bli publisert på Norsk kulturarvs facebook-sider i løpet av høsten 2018. Sjekk Norsk kulturarvs nettsider for flere opplysninger

SMIL-midler

Til verneverdige bygninger i landbruket kan det søkes om SMIL-midler. Man må ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å høre mer om ordningen. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke tiltak som skal prioriteres. SMIL er en forkortelse for ”spesielle miljøtiltak i landbruket”.

Lån i Husbanken:

Husbanken kan gi utbedringslån til bolighus med antikvarisk verdi. Det må foreligge en faglig vurdering av denne verdi og en uttalelse som godtgjør at utbedringstiltakene ikke vil forringe den i vesentlig grad. En slik vurdering og uttalelse kan gis av Finnmark fylkeskommune

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75