Struves meridianbue - UNESCO

Søknadsfrist 10. januar

Det kan søkes tilskudd til Struves meridianbue

 

Mål for ordninga og målgruppe

Tilskuddsordninga er knytta til Bevaringsprogrammet for verdsarven. Målet med ordninga er å forvalte stedene på UNESCOs verdsarvliste i tråd med forpliktingene i Unescos verdsarvkonvensjon og de internasjonale retningslinjene fra Unesco.

Tiltak som kan få tilskudd

Tilskudd blir gitt til private eiere og forvaltere i steder i Norge som står på UNESCOs verdsarvliste. Tilskudd gis til prosjekt for sikring, istandsetting, overvåking og andre nødvendige tiltak. I spesielle tilfelle kan midlene brukes til tiltak som indirekte medfører sikring av verdensarven.

Riksantikvaren kan selv initiere viktige tiltak. Det er også mulig for fylkeskommunene på vegne av eiere å søke om midler til større oppgaver. For å få tilskudd er det en forutsetning at tiltaket kommer inn under målet for ordninga.

Hvor skal søknaden sendes

For Struves triangelkjede skal søknad sendes til Finnmark fylkeskommune på epost

Les mer om ordningen her

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75