Bevaringsprogram for arkeologiske kulturminner og kulturmiljø - BARK

Søknadsfrist: 8. januar

For å nå de nasjonale målene på kulturminnefeltet har regjeringen etablert ti bevaringsprogram, herunder Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK). Målet med programmet er å sørge for at et representativt utvalg kulturminner blir sikret og gjort tilgjengelige innen 2020.

Det kan søkes om tilskudd til:

 • Initierende skjøtsels- og sikringstiltak der det foreligger dokumenterte behov.
 • Omfattende eller krevende regelmessig skjøtsel/vedlikehold.
 • Ny tilrettelegging eller oppgradering av eldre tilrettelegging til nivå som tilfredsstiller dagens krav til sikring, formidling og universell utforming.
 • Forprosjektering av større tilretteleggingsprosjekter.
 • Andre formidlingstiltak.

Lokal forankring, 50 % medfinansiering og langsiktige planer for skjøtsel og videre drift av anleggene i forbindelse med tilrettelegging kreves.

Da programperioden avsluttes i 2020 vil igangsatte eller mindre, gjennomførbare prosjekter prioriteres for tildeling.

Krav til søknaden

 • Beskriv og oppgi budsjett for de enkelte omsøkte tiltakene, med informasjon om hvem som skal utføre dem.
 • Begrunn planlagte skjøtselstiltak og gi opplysninger om tilretteleggingstiltakene omfatter prosjektering, ny tilrettelegging eller oppgradering/utbedring, samt hvorfor objektet ønskes tilrettelagt.
 • Beskriv eventuelle planlagte tiltak i forbindelse med universell utforming.
 • Prosjektet skal være gjennomførbart i 2020. Dersom tiltakene er av et større omfang bør de planlegges over flere år. Søknaden bør gjøre rede for langsiktige planer i tillegg til de omsøkte tiltakene.
 • FoU-prosjekter skal gjøre rede for mål og problemstillinger, gjennomføringsplan, planlagt rapportering og formidling av resultater.
 • Oppgi identifikasjonsnummer i Askeladden for alle berørte lokaliteter og enkeltminner.

Søknad sendes på e-post til Finnmark fylkeskommune.

Rapportering

De som får tilsagn om tilskudd må rapportere og anmode tilskuddet utbetalt. Da programperioden avsluttes i 2020 må alle prosjekter som får tilsagn anmode om utbetaling i 2020.

Rapporteringsfrist 15. oktober.

Krav til rapportering:

 • Gjør rede for om prosjektene er igangsatt og om de gjennomføres i tråd med plan, tilsagn og budsjett.
 • Beskriv og begrunn eventuelle avvik i henhold til søknad og tilsagn.
 • Gjør rede for eventuelle omprioriteringer. Større omprioriteringer skal være forhåndsavtalt.
 • Gjør rede for regnskap.
 • Anmod utbetaling med nødvendig kontoinformasjon.

 

Kontakt

Kristin Foosnæs, arkeolog/rådgiver, tlf. 78 96 32 73 /958 32 647.

Kontakt

Kristin Foosnæs
Arkeolog/Rådgiver
78 96 32 73
958 32 647