Melde om tiltak

Planlegger du å sette igang tiltak som kan virke inn på fredete kulturminner? Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, så hjelper vi deg på veien videre.

Meldeplikt 

Hovedregelen er at dersom noen vil sette igang tiltak som kan virke inn på fredete kulturminner, ved å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget.  

Plan- og byggesaker - saksgangen

1. Plan- og byggesaker kommer på høring fra planstiller og kommunene.

2. Fylkeskommunen vurderer om det er tatt hensyn til fredete kulturminnet opp mot bestemmelsene i KulturminnelovenPlan- og bygningsloven og at hensynet til verdifulle og verneverdige kulturminner blir ivaretatt.

3. Det vil bli vurdert om det er behov for befaring eller søknad om frigivning.

4. Kommer et kulturminne i konflikt med et arealformål i en arealplan, vil søknad om frigivning skje gjennom planprosessen. 

5. For inngrep der fylkeskommunen selv ikke har forvaltningsansvaret, vil vi fungere som et formidlingsledd og gi vår faglige vurdering videre i forvaltningssystemet.

6. Kostnaden ved arkeologiske befaringer eller andre arkeologiske undersøkelser som følger av mindre, private tiltak skal dekkes helt eller delvis av staten. Ved andre tiltak dekkes kostnader av tiltakshaver jfr. kulturminneloven § 10

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75
Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Torbjørn Preus Schou
Arkeologisk rådgiver
78 96 30 60