Kulturminner i arealplan

Alle arealplaner må utrede forholdet til automatisk freda kulturminner, kulturmiljø og utvalgte områder i Finnmark når det gjelder bygninger. Finnmark fylkeskommune er sektormyndighet på kulturminner og har ansvaret for §9 undersøkelser når arealplaner kommer på høring.

Befaring av arealplaner

Plan-, kulturminne- og miljøseksjonen sender ut varsel om befaring i tilfeller hvor det er stor sannsynlighet for at det kan finnes automatisk freda eller verneverdige kulturminner innenfor planen som enda ikke er påvist. I enkelte tilfeller har vi opplysninger om funn fra samme område, andre ganger er det landskapsmessige trekk som gjør det mer sannsynlig å finne automatisk freda kulturminner. Blant de problemstillingene som fylkeskommunen behandler er om det finnes kjente automatisk freda eller verneverdige kulturminner innenfor planen og om det er behov for befaring eller søknad om frigivning.

Konflikt og frigivning

I plansaker hvor det oppstår konflikt mellom utbyggingsformål og automatisk freda kulturminner eller tiltaket virker utilbørlig skjemmende på et automatisk freda kulturminne vil Finnmark fylkeskommune gå i mot tiltaket. Planeier må da endre sitt arealformål slik at kulturminnene kommer med i planen, eller planen ansees som en søknad om frigivning fra kulturminneloven jfr. § 8 fjerde ledd. Søknad om frigivning av automatisk freda kulturminner innenfor en arealplan skjer gjennom arealplan-prosessen. Finnmark fylkeskommune eller Sametinget gjør da en faglig vurdering før saken videresendes til Riksantikvaren som tar en avgjørelse i frigivingsspørsmålet. 

Dersom frigivning innvilges kan dette medføre vilkår for gjennomførelse. Eksempel på vilkår er avbøtende tiltak eller arkeologisk undersøkelse. Kostnaden med arkeologisk undersøkelse i forbindelse med arealplaner må dekkes av tiltakshaver/planeier.  
 

Kontakt

Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Annbjørg Løvik
Seniorrådgiver plan
78 96 30 31
Torbjørn Preus Schou
Arkeologisk rådgiver
78 96 30 60