Riksantikvarens prosjekt "Kulturminne i kommunen" (KIK)


Klikk for stort bilde

Kommunene har en svært viktig rolle i kulturminneforvaltninga. For å styrke kommunal kompetanse på kulturminner har Riksantikvaren satt i gang prosjektet "Kulturminner i kommunen - KIK". Ambisjonen er at samtlige kommuner i Norge skal ha kulturminner innarbeidet i sine vedtatte planer innen 2020.

Finnmark fylkeskommune mener det er viktig at kommunene er bevisste på samfunnsverdien kulturminnene representerer. Kulturminnene har verdi og betydning både som historiske avtrykk, for folkehelsa, i næringssammenheng, som turistmål, og i en rekke andre sammenhenger. I tillegg har kulturminnene stor egenverdi.

Finnmark fylkeskommune ønsker å støtte kommunene i sitt arbeid med å utarbeide planer med fokus på kulturminner. Alle kommunene i Finnmark oppfordres derfor til å søke Riksantikvaren om midler til å utarbeide kulturminneplan.

Hvorfor en kulturminneplan?

En kulturminneplan vil gi økt oppmerksomhet og mer kunnskap om kulturminnene rundt oss. Kulturminneplaner er også viktige i arbeidet med bevaring av de verneverdige kulturminnene. Norsk kulturminnefond legger i sine tildelinger vekt på hvorvidt et aktuelt kulturminne er beskrevet i kommunens kulturminneplan. Det samme gjelder Riksantikvarens tildeling av verdiskapingsmidler. Kulturminneplanene er også nyttige verktøy til bruk i forvaltninga av kulturminner.

Mer info

På Riksantikvarens nettsider finner du veileder, bakgrunnsstoff og annet om Kulturminne i kommunen - KIK:

Kulturminne i kommunen

Informasjonsfolder om kulturminner og kulturmiljø i kommunal planlegging

Søknad

Søknad sendes Finnmark fylkeskommune, som i sin tur videreformidler søknaden til Riksantikvaren.

Kommunen kan søke om inntil 100 000 kroner til å sette i gang arbeidet, eller til å fortsette allerede påbegynt arbeid med kulturminneplan.

Ta kontakt med rådgiver Kari Oinas, e-post kari.oinas@ffk.no, tlf. 78 96 30 48, hvis du trenger hjelp med søknaden.

Kontakt

Kari Oinas
Rådgiver
78 96 31 48