Arkeologisk befaring

Finnmark fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har ansvaret for at byggetiltak ikke kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner. Befaringene foretas i sommersesongen og vi befarer freda og verneverdig bebyggelse, allerede registrerte kulturminner og områder som skal utbygges.  

Registrering av automatisk freda kulturminner 

Overflateregistrering er en visuell metode som hovedsakelig går ut på å kikke etter kulturminner på markoverflaten. I Finnmark har det vært liten torvdannelse siden steinalder som gjør at selv i dag ligger gjenstander og strukturer synlige på overflaten. Hustufter og fangstgroper er enkle å få øye på i terrenget.

Prøvestikking er en metode som brukes når det ikke finnes synlige strukturer på markoverflaten. Med en spade fjernes torva ca 30 x 30 cm for å kunne få en oversikt over hva som finnes under. Ofte finner vi steinalderboplasser på denne måten. Ved å grave oss ned til undergrunnen kan vi se spor etter fortidens bosetninger. Redskaper, trekull, skjørbrent stein eller avslag etter redskapsproduksjon finner vi som bevis på dette. Vi avgrenser boplasser ved å gjøre flere prøvestikk i samme område med et vist antall meters mellomrom.
 
Maskinell søkesjakting er en tredje metode som kan brukes til å registrere automatisk freda kulturminner. Dette er en metode som først og fremst brukes i dyrka mark, men blir også brukt for å fjerne torv i utmark. Ved å ta bort dyrkningslaget og torv avdekkes spor etter tidligere bosetninger og det er mulig å få oversikt over et mye større område. Det brukes gravemaskin, torva og dyrkningsjorda fjernes i ca 2 meter brede sjakter. Sjaktene legges med et visst antall meters mellom. Funn kan enten dokumenteres med tegning eller måles inn med teodolitt/ totalstasjon/GPS/CPOS. Dette ble gjort blant annet på Tromsø museums Melkøya prosjekt. Denne metoden brukes generelt lite i Finnmark.
 
De automatisk freda kulturminnene blir beskrevet (type, form og størrelse), innmålt, fotografert og lagt inn i den nasjonale kulturminnedatabasen, Askeladden som Riksantikvaren bestyrer. Informasjonen i denne databasen er tilgjengelig for plansaksbehandlere i kommunene og kulturminneforvaltningen. En publikumsvennlig versjon av Askeladden er tilgjengelig på http://www.kulturminnesok.no/
 

Omkostninger ved befaringer

Regelen er at dersom det blir urimelig tyngende for privatpersoner skal utgiften dekkes av staten. Ved større private og næringstiltak er det tiltakshaver som står for kostnadene.

Mindre private tiltak: Fylkeskommunen dekker utgiftene ved befaring. Det kan f.eks være søknad om fradeling for et bolighus, oppsetting av en sjå osv. 

Offentlige og større private tiltak: Finnmark fylkeskommune tar betalt for befaringene jf. kulturminneloven § 10. Dette gjelder for eksempel kommunale og private regulerings- og bebyggelsesplaner, kraftutbygging og veiutbygging.

Nydyrkning over 15 dekar i løpet av 5 år: Finnmark fylkeskommune tar betalt for befaring jf. kulturminneloven § 10.

Næringsvirksomhet eller omsøkte tiltak med tilknytting til næringsvirksomhet anses i utgangspunktet som et større privat tiltak. Søknader som gjelder oppføring av flere bygg, bolighus og/eller hytter kan anses som større private tiltak, og i alle tilfeller hvor fradeling gjelder 3 eller flere (hus-/hyttetomter) anses tiltaket som et større privat tiltak.

Betalingsaksept: Ved befaringer der kostnadene belastes tiltakshaver utarbeides det et budsjett og en betalingsaksept. Betalingsaksepten må signeres og returneres Finnmark fylkeskommune før befaringen kan utføres. Budsjettet skal dekke merkostnadene ved befaringen, ikke ordinær saksbehandling. Budsjettet vil derfor dekke kostnader forbundet med reise, feltundersøkelsen, eventuelt ekstraordinært forarbeid, samt etterarbeid direkte tilknyttet feltundersøkelsen.

Utgraving: Når det gjelder arkeologiske utgravinger er forholdet i prinsippet det samme. Offentlige og større private aktører må dekke kostnadene en frigivelse medfører. Alle søknader om frigivelse rettes til Sametinget/Fylkeskommune, vennligst ta kontakt på forhånd. Fra 2006 har Miljøverndepartementet økt tilskuddet, se St. meld. 16 2004-2005 Leve med kulturminner  slik at det i større grad skal være mulig for private å søke om å få dekket utgiftene til arkeologiske utgravinger. Private kan søke via fylkeskommune/Sametinget Riksantikvaren om å få dette dekket, og retningslinjer for dette er nedfelt i Miljøverndepartementets Rundskriv T-02/2007.

Kontakt

Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Torbjørn Preus Schou
Arkeologisk rådgiver
78 96 30 60