Restaurering av freda og verneverdige bygg

Klikk for stort bilde

Freda og verneverdige bygninger som må settes i stand bør gjennomgå ei forsiktig restaurering etter antikvariske retningslinjer og prinsipper slik at minst mulig endres.

 

Råd og veiledning 

Hvordan tar vi best vare på bygningsarven vår? Kulturminnevern er ikke bare forbeholdt vernemyndighetene og det offentlige.
Den beste måten å bevare Finnmarks bygningsarv på er nemlig den enkelte huseiers bruk og vedlikehold. Man er derfor avhengig av eiernes ønske om å ta vare på bygningene.

Der eierfølelsen er sterkest, vil også kulturminnevernet få størst mening! 

Eier du et freda hus?

For mer informasjon om det å eie et freda bygg se Riksantikvarens sider.

Det finnes også en interesseorganisasjon for eiere av freda hus og anlegg, som heter Fredet.

Mindre vesentlige endringer

Du kan også gjøre mindre vesentlige endringer på fredag hus under visse forutsetninger.

Når du skal restaurere

  1. Gjør forundersøkelser og samle inn informasjon om bygningen og spør om råd og veiledning. Spør gjerne to ganger for mye enn en gang for lite! 

  2. Dokumenter restaureringsprosessen med bilder før, under og etter restaurering. 

  3. Grunnregelen for antikvarisk restaurering er at det er bedre å vedlikeholde enn å reparere, og det er bedre å reparere enn å skifte ut. Aksepter spor etter tidens gang og skjevheter dersom det fungerer bygningsteknisk. 

  4. Det brukes samme metode og material som opprinnelig. 

  5. Endre kun det du må, mest mulig av gamle bygningselementer og detaljer bør bevares (må du fjerne så ikke kast gamle bygningsdeler – tenk gjenbruk og miljø) 

  6. Tenk reversible løsninger, det er bedre å legge til noe enn å fjerne noe. Hovedregel er at det du gjør skal kunne fjernes og bygget fremstå som før du gjorde endringen.

På denne måten blir bygningens historiske utvikling ivaretatt og synlig. På samme tid ivaretas også den historiske kildeverdien og bygningene vil ikke endre seg vesentlig under arbeidet.

Det er lurt å ta en årlig kontroll av huset ditt. Se her for enkelte sjekkpunkter (PDF, 134 kB)  Ved jevnlig vedlikehold vil vedlikeholdsarbeidet bli en prosess ikke et prosjekt! 

 

Arbeid på freda bygninger

Eier og håndverker må være kjent med følgende: 

  1. Fredningsdokumentene inneholder retningslinjer for hva som er tillatt å gjøre med bygget. Arbeid/tiltak i strid med formålet med fredningen kan være straffbart. 

  2. Alt arbeid på freda bygninger som går ut over vanlig vedlikehold må godkjennes av fylkeskommunen før arbeidet igangsettes. 

Vanlig vedlikehold

Vanlig vedlikehold kan utføres uten å måtte kontakte myndighetene for annet enn råd og veiledning. Hovedprinsippet for vedlikehold av fredete bygninger er å bevare de opprinnelige eller gamle bygningsdelene(kledning, vinduer, dører, listverk og overflatebehandling osv) og detaljene så langt det er mulig. Til vedlikeholdet skal det brukes de samme materialene som ble brukt opprinnelig, med opprinnelige teknikker og utførelse. I praksis vil dette noen ganger bety merarbeid. Et jevnt vedlikehold er den beste form for vern, og er i det lange løp også den mest økonomiske.

Er du usikker på hva som er vanlig vedlikehold – bare spør! Det er bedre å spørre to ganger for mye enn en for lite. 

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75