Finnmarks særegne bygningsarv

Klikk for stort bildeFinnmark har en mangfoldig bygningshistorie og en bygningsarv som står i en særstilling i nasjonal sammenheng. Fra å være påvirket av flerkulturelle byggeskikker, norsk, samisk, russisk og finsk, ble store deler av bygningsmassen ødelagt av alliert bombing og tyskernes "brente jords taktikk" under 2. verdenskrig.

Mer enn 10 000 bygninger ble brent

Mer enn 10 000 bygninger ble brent da tyskerne trakk seg tilbake i 1944, og man antar at hele 70 % av Finnmarks bygninger ble brent eller ødelagt av bombing i løpet av andre verdenskrig. Verst gikk det ut over bygningene i Vest-Finnmark som nesten ble totalutslettet. Mens deler av Øst-Finnmark fikk beholde noen av de eldste bygningene. Her finner man fremdeles gamle bygninger som vitner om pomorhandel og russisk påvirkning fra tidlig 1700 – tallet og bygg preget av finsk byggeskikk, bl.a de såkalte Varangerhusene, et kombinasjonshus med flere funksjoner som bolighus og fjøs sammenbygd 

Mer om byggeskikken kan du lese her.

Les om krigens kulturminner her 


Klikk for stort bildeKart som viser krigens ødeleggelser i Finnmark (Fra heftet Fotefar mot nord - Slettnes i Jøkelfjord)

Gjenreisningsarkitektur

Gjenreisningen av Finnmark og Nord-Troms etter krigen, er det største arkitektoniske prosjektet som er gjennomført i moderne tid og representerer et unikt innslag i vår historie. Den er det fysiske resultatet av myndighetenes og den enkelte innbyggers felles anstrengelse for å få landsdelen på fote igjen etter krigen. Gjenreisningens idealer satte gamle bygningstradisjoner tilside til fordel for gjenreisningstidas krav til sosial likhet, funksjonelle løsninger og enhetlige bygningstyper i form av provisoriske boliger, typehus og lignende. Etterkrigstidas gjenreisningsbebyggelse har satt sitt preg på Finnmark og blitt en identitetsbærer og en viktig del av kulturarven. 

Alt kan selvsagt ikke bevares, men målet er å bevare et representativt utvalg av bygninger, både de som er bygd før krigen og som viser de flerkulturelle påvirkningene, og de som er bygd i gjenreisningstida og som forteller oss om en svært dramatisk epoke i Finnmarks nyere historie. 

SEFRAK-Registeret

Sefrak-registeret er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. På landsbasis ble bygg oppført før år 1900 registrert, kartfestet, oppmålt og fotografert. Her i Finnmark går imidlertid registeret opp til 1945 og  ca 5 000 objekter er registrert. . De originale skjemaene er oppbevart i fylkeskommunen.  

Sefrak blir bl.a. brukt for å finne hvor det kan være verneverdig bebyggelse, men ikke alle bygningene i SEFRAK-registeret er verneverdige. Selve oppføringen i registeret betyr ikke at det er juridiske restreksjoner på hva som kan gjøres med bygningen, men for de fleste SEFRAK-registrerte bygningene er det ønskelig at de blir tatt vare på og at arbeider skjer i tråd med antikvariske retningslinjer. Det er også prosedyre på at kommunene sender tiltak på bygg registrert i registeret til høring til Fylkeskommunen. 

Er din bygning registrert i SEFRAK-registeret? Gå inn på Nordatlas velg kartgrunnlag kultur og kulturminner, hak av for SEFRAK og zoome deg inn på din bygning. Får du fram en rosa prikk er din bygning registrert. 

Les mer om SEFRAK registeret på Riksantikvarens sider.

Askeladden

Askeladden er den nasjonale kulturminnedatabasen i Norge. Denne har forvaltningen tilgang til i sin saksbehandling. Her kan man finne mer informasjon om det enkelte kulturminnet. Askeladden administreres av Riksantikvaren og oppdateres av fylkeskommunene. 

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er den nasjonale publikumsbasen for fredete kulturminner. Denne bygger på Askeladden og ble lansert 7. desember 2009. Basen inneholder både opplysninger om fornminner, fredete bygninger og verneverdige kirker. På nettsiden finner du kart og kan søke opp kulturminner på din eiendom. I tillegg kan du registrere inn kulturminner som du kjenner til.

NB_ Registeret

NB – registeret er Riksantikvarens register over nasjonale interesser i by. For Finnmark sin del er deler av Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes, Vadsø og Vardø med i registeret. Registeret består av informasjon og kart med markert interesseområde. Området skal ikke sees på som en total avgrensing, men som ett fokuspunkt. Registeret er ikke juridisk bindende, men et tilleggsargument og verktøy for forvaltningen og kommunene. 

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75
Elin Taranger
78 96 30 30