Arkeologisk befaring

Finnmark fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og har ansvaret for at byggetiltak ikke kommer i konflikt med automatisk freda kulturminner. Befaringene foretas i sommersesongen og vi befarer freda og verneverdig bebyggelse, allerede registrerte kulturminner og områder som skal utbygges.  

Plan-, kulturminne- og miljøseksjonen samarbeider med Finland og Russland om arktisk, biologisk, kulturell og geologisk arv i nordområdene. 

Området rundt komsa har blitt brukt av mennesker i 10 000 år. Anders Nummedal var den første til å finne spor etter disse allerede i 1925. Siden har funnene dannet grunnlag for historien om Komsakulturen. 

Kontakt

Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Torbjørn Preus Schou
Arkeologisk rådgiver
78 96 30 60