Kulturminner i Finnmark

Eier du og skal restaurere et freda eller verneverdig hus? Har du et utbyggingsprosjekt på gang og trenger å befare arealet for kulturminner? Eller planlegger du et inngrep i et kulturminne? Her er det du trenger. 

Hva er et kulturminne?

Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i det fysiske miljøet rundt oss. Det omfatter også steder som knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

 

Kulturminner i ditt nærmiljø

Det er viktig at private og offentlige har tilgang til informasjon om hvor det finnes kjente kulturminner i en tidlig fase av planleggingen av et tiltak. Du kan enkelt finne ut om det finnes kulturminner på din eiendom:

Forvaltningen

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltningen av fredete bygg og anlegg med unntak av de samiske kulturminnene, hvor forvaltningsansvaret er delegert til Sametinget.

Fylkeskommunen og Sametinget skal varsles dersom det planlegges å gjøre inngrep i freda eller verneverdige kulturminner. 

Finnmark fylkeskommune er sammen med Sametinget sektormyndighet når det gjelder kulturminner og kulturmiljø i Finnmark. Vi skal vurdere om hensynet til fredete, verdifulle og verneverdige kulturminner blir ivaretatt i alle arealplaner som lages og at tiltak som planlegges er i henhold til kulturminneloven av 9. juni 1978.

Fylkeskommunen har også ansvaret for :

Bygningsvern

Arkeologi

Skjøtselen av automatisk freda kulturminner

 

Antall kulturminner i Finnmark

Det er kartfestet i underkant av 6000 lokaliteter med arkeologiske kulturminner som er automatisk freda eller har uavklart vernestatus i Finnmark. Totalt er det registrert over 24000 enkeltliggende arkeologiske kulturminner i Finnmark. Det er registrert 104 freda lokaliteter med bebyggelse-infrastruktur og kirkesteder, i tillegg til disse er det registrert 20 listeførte kirkesteder.

Mange kommuner i Finnmark er underregistrert. Det vil si at det ble foretatt en storstilt registrering av tettbygde strøk i Finnmark på 1970 og 80- tallet i forbindelse med registreringer for Økonomisk Kartverk, men kun 14% av fylkets totale areal inngikk i denne registreringen, og det var ikke alle kommunene som ble prioritert noe som for Finnmarks del resulterte i at blant annet Nordkapp og Kvalsund ble totalt utelatt.

Et kulturminne kan være så mangt, men hva er det som definerer et kulturminne? 

Kontakt

Jan Ingolf Kleppe
Fagleder kulturminnevern og kulturarv/Arkeolog
78 96 30 74
Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75