Voksenopplæringsmidler

Søknadsfrister: 1. mars og 1. mai.

Tilskudd til voksenopplæringsformål

VOFO Finnmark (Voksenopplæringsforbundet i Finnmark) deler ut tilskudd til kurs innen 4 ulike tilskuddsordninger.

Aktivitetstilskuddet er statlig og de resterende tilskuddene er fylkeskommunale. Studieforbundene kan søke på alle tilskuddene.

Medlemsorganisasjonene kan kun søke om grunntilskudd og tilretteleggingstilskudd.

For å være tilskuddsberettiget må kursarrangør være tilsluttet et godkjent studieforbund etter Lov om voksenopplæring, §§ 5 og 9 og drive sin opplæringsvirksomhet innenfor de rammer som er fastsatt i loven og forskriften til denne.
Studieforbundet skal være medlem av VOFO i fylket.

  • Grunntilskudd (medarbeideropplæring) søknadsfrist 1. mars
  • Drift- og administrasjonstilskudd, søknadsfrist 1. mai
  • Tilretteleggingstilskudd, søknadsfrist 1. mai

Retningslinjene regulerer ordningen med Finnmark fylkeskommunes tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. 

Kursarrangører/medlemsorganisasjoner i studieforbundene skal sende søknaden til sitt studieforbund. Videre skal studieforbundet sende søknadene i en prioritert oversikt til VOFO Finnmark. Dette skal skje innen nærmere fastsatte frister hvert år.
VOFO Finnmark gjennomgår søknadene, fremmer deretter innstilling og foretar fordeling i samsvar med de prioriteringer fylkeskommunen har vedtatt.

Søknad om tilskudd

1. Grunntilskudd/(medarbeideropplæring)

Grunntilskuddet gis for medarbeiderskolering i studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. Søknadsfrist 1. mars

Søknadskjema: 

2. Drift- og administrasjonstilskudd

Opplæringstilskudd (drifts- og administrasjonstilskudd) tildeles på bakgrunn av utført studieaktivitet og skjer i henhold til fjorårets  innrapporterte kursaktivitet og studietimetall til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tilskuddet gis til Studieforbundene. Søknadsfrist 1.mai

3. Tilretteleggingstilskudd/(spesielle tiltak)

Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet og gis for deltakere som har behov for særskilt tilrettelegging, som medfører høyere kostnader for kursarrangøren og/eller deltakeren. Tilskuddet gis til kursarrangøren etter sist kjente innrapporterte aktivitet (SSB). Søknadsfrist 1.mai

Fordelingsnøkkel

Det benyttes følgende fordelingsnøkkel for tilskudd:

  • inntil 10 % av rammen går til grunntilskudd (medarbeideropplæring)
  • inntil 75 % av rammen går til opplæringstilskudd (aktivitetstilskudd)
  • inntil 15 % av rammen går til tilretteleggingstilskudd (spesielle tiltak)

Kontroll og rapportering

Rapport og regnskap skal sendes VOFO Finnmark straks etter avvikling av kurset og senest 15. desember. Årsmelding og regnskap for studieforbundet skal sendes VOFO Finnmark ved anmodning om utbetaling.

Kontakt

Fylkeskommunen benytter VOFO Finnmark som saksbehandler for tilskudd til studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. 

Kontaktadresse:

VOFO Finnmark fylkeskommune
Pb 1237
9511 Alta
784 37 098 / 97 43 54 74

E-post til VOFO

VOFO på nett    

Kontakt

Ida Thorseng Huru
Fagleder allmennkultur
78 96 31 69
911 86 004