Voksenopplæringsmidler

Søknadsfrister: 1. februar og 1. mai.

Tilskudd til voksenopplæringsformål. Retningslinjer.

VOFO Finnmark deler ut tilskudd til kurs. Vi har 4 ulike tilskuddsordninger:

  • Aktivitetstilskudd – Frist 1.mai
  • Drift- og adm.tilskudd – Frist 1.mai
  • Tilretteleggingstilskudd Frist 1.mai
  • Grunntilskudd (medarbeideropplæring) Frist 1.februar 

Retningslinjene regulerer ordningen med Finnmark fylkeskommunes tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. 

For å være tilskuddsberettiget må kursarrangør være tilsluttet et godkjent studieforbund etter Lov om voksenopplæring, §§ 5 og 9 og drive sin opplæringsvirksomhet innenfor de rammer som er fastsatt i loven og forskriften til denne. Studieforbundet skal være medlem av VOFO i fylket.

1.       Søknad om tilskudd

Kursarrangører/medlemsorganisasjoner i studieforbundene skal sende søknad til sitt studieforbund som skal oversende en prioritert oversikt til VOFO Finnmark innen nærmere fastsatte frister hvert år. VOFO gjennomgår søknadene, fremmer deretter innstilling og foretar fordeling i samsvar med de prioriteringer fylkeskommunen har vedtatt.

2. Tilskudd som omfattes av denne ordningen:

2.A Grunntilskudd/(medarbeideropplæring)

Tilskuddet gis til alle studieforbund som oppfyller vilkårene for å få tilskudd etter Lov om voksenopplæring med forskrift. Grunntilskuddet gis for medarbeiderskolering i studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. Søknadsfrist 1.februar

2.B Opplæringstilskudd/(drift- og administrasjonstilskudd)

Opplæringstilskudd tildeles på bakgrunn av utført studieaktivitet og skjer i henhold til siste kjente innrapporterte kursaktivitet og studietimetall til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tilskuddet gis til Studieforbundene. Søknadsfrist 1.mai

2.C Tilretteleggingstilskudd/(spesielle tiltak)

Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til opplæringstilskuddet og gis for deltakere som har behov for særskilt tilrettelegging, som medfører høyere kostnader for kursarrangøren og/eller deltakeren. Tilskuddet gis til kursarrangøren etter sist kjente innrapporterte aktivitet (SSB). Søknadsfrist 1.mai

3. Fordelingsnøkkel

Det benyttes følgende fordelingsnøkkel for tilskudd:

  • inntil 10 % av rammen går til grunntilskudd (medarbeideropplæring)
  • inntil 75 % av rammen går til opplæringstilskudd (aktivitetstilskudd)
  • inntil 15 % av rammen går til tilretteleggingstilskudd (spesielle tiltak)

4. Kontroll og rapportering

Rapport og regnskap skal sendes VOFO Finnmark straks etter avvikling av kurset og senest 15. desember. Årsmelding og regnskap for studieforbundet skal sendes VOFO Finnmark ved anmodning om utbetaling.”

Kontakt

Fylkeskommunen benytter VOFO Finnmark som saksbehandler for tilskudd til studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. 

Kontaktadresse:

VOFO Finnmark fylkeskommune
Pb 1237
9511 Alta
784 37 098 / 97 43 54 74

E-post til VOFO

VOFO på nett    

Fant du det du lette etter?