Verneverdige bygg - eksterne tilskuddsordninger

I tillegg til de tilskuddsordningene som Finnmark fylkeskommunen disponerer, finnes det også andre steder det kan søkes om tilskudd til restaurering av verneverdige bygninger.

Norsk kulturminnefond:

Norsk kulturminnefond har midler til verneverdige bygninger. De har eget søknadskjema og har søknadsfrist 1. November. 1/3 av Norsk kulturminnefond sine midler kan også gis til freda hus og anlegg.  

For søknader til Norsk kulturminnefond anbefales å være ute i god tid, samt og sende søknad til fylkeskommunen for veiledning. Vi er også behjelpelige med vernevurdering som kan legges ved søknaden.

Stiftelsen UNI:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. 

Norsk kulturarv

Norsk kulturarv har en tilskuddsordning som heter Ta i et tak. Søknadsfrist er 1. juli. 

SMIL midler

Til verneverdige bygninger i landbruket kan det søkes om SMIL midler. Man må ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å høre mer om ordningen. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke tiltak som skal prioriteres. SMIL er en forkortelse for ”spesielle miljøtiltak i landbruket”.

Lån i Husbanken:

Husbanken kan gi utbedringslån til bolighus med antikvarisk verdi. Det må foreligge en faglig vurdering av denne verdi og en uttalelse som godtgjør at utbedringstiltakene ikke vil forringe den i vesentlig grad. En slik vurdering og uttalelse kan gis av Finnmark fylkeskommune

Publisert av Evelyn Johnsen. Sist endret 01.12.2016
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75