Verneverdige bygg - eksterne tilskuddsordninger

I tillegg til de tilskuddsordningene som Finnmark fylkeskommunen disponerer, finnes det også andre steder det kan søkes om tilskudd til restaurering av verneverdige bygninger.

Norsk kulturminnefond:

Norsk kulturminnefond har midler til verneverdige bygninger. De har eget søknadskjema og har søknadsfrist 1. November. 1/3 av Norsk kulturminnefond sine midler kan også gis til freda hus og anlegg.  

For søknader til Norsk kulturminnefond anbefales å være ute i god tid, samt og sende søknad til fylkeskommunen for veiledning. Vi er også behjelpelige med vernevurdering som kan legges ved søknaden.

Stiftelsen UNI:

Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner. 

Norsk kulturarv

Norsk kulturarv har en tilskuddsordning som heter "Ta i et tak". Om ordningen fortsetter i 2018 vil bli publisert på Norsk kulturarvs facebook-sider i løpet av høsten 2018. Sjekk Norsk kulturarvs nettsider for mer opplysninger

SMIL midler

Til verneverdige bygninger i landbruket kan det søkes om SMIL midler. Man må ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen for å høre mer om ordningen. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke tiltak som skal prioriteres. SMIL er en forkortelse for ”spesielle miljøtiltak i landbruket”.

Lån i Husbanken:

Husbanken kan gi utbedringslån til bolighus med antikvarisk verdi. Det må foreligge en faglig vurdering av denne verdi og en uttalelse som godtgjør at utbedringstiltakene ikke vil forringe den i vesentlig grad. En slik vurdering og uttalelse kan gis av Finnmark fylkeskommune

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marit Reiersen
Rådgiver kulturvern
78 96 30 75