Tilskudd til vannmiljø

Egne søknadsfrister.

Tilskudd vanntiltak – Støtte for å etterleve fylkestingsvedtak om regionale vannforvaltningsplaner

 

Finnmark fylkeskommune er vannregionsmyndighet for Finmmark vannregion og den Norsk-finske vannregionen. Dette innebærer et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet med å følge opp vannforskriften. Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidler på vegne av klima- og miljødepartementet. Midlene skal bidra til å sikre aktivitet og framdrift i det lokale arbeidet etter vannforskriften og regionale vannforvaltningsplaner.    

Formål

Midlene skal bidra til å bedre miljøtilstanden i de vannforekomstene hvor dagens tilstand ikke er god. Tilskuddsordningen skal også bidra til å øke kunnskapen om tilstanden der en ikke vet nok om vannmiljøet, og til overvåking for å følge med på effekten av igangsatte tiltak. Formidlingsprosjekter for å øke kunnskapen og forståelsen om vannmiljø kan også tildeles støtte.

Hvem kan søke tilskudd?

Vannområder og kommuner oppfordres til å søke, men det er også åpent for at organisasjoner og enkeltpersoner kan delta. Det er derimot da et krav om at søknaden utarbeides i tett dialog med den aktuelle kommunen med tilhørende vannområde og tiltakstabell.

Hva prioriteres?

Tilskuddsordningen skal i all hovedsak bidra til gjennomføring av de regionale planene for Finnmark vannregion og den Norsk-Finske vannregionen med tilhørende tiltaksprogram. Vannforekomster som allerede er tilknyttet et konkret miljøforbedrende tiltak, eller krever innhenting av kunnskap, vil prioriteres. For alle tiltak som skal iverksettes denne planperioden skal tiltak være operative innen utgangen av 2018. Gjennom tilskuddsordningen har man derfor gode muligheter for å gjennomføre de oppgavene som følger av tiltakstabellen.

Vannforvaltningsplan og tiltakstabell Finnmark vannregion  

Vannforvaltningsplan og tiltakstabell Norsk-Finsk vannregion   

Informasjon om vann-nett  

Hovedkriterier for tildeling

  • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, i henhold til miljømål i regional plan for vannforvaltning
  • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til regionalt overvåkingsprogram
  • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen
  • Formidlings- og kunnskapsprosjekter om vannmiljø
  • Støtte av stilling eller arbeid tilknyttet vannforvaltning 

Hvordan søke?

Tilskudd kan mottas ved å følge søknadsskjema som er vedlagt på denne siden.

Søknaden merkes «Vannforvaltning 2019 – tilskudd til lokale vannmiljøtiltak» og sendes til postmottak@ffk.no

Ved hjelp eller spørsmål om prosessen, kontakt rådgiver for vannforvaltning Mikkel Slaaen Kvernstuen

Tilskudd vanntiltak – Miljødirektoratet

 

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. I 2018 fikk 87 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning. 

Tilskuddsordningen skal medvirke til at vi når miljømålene i vannforskriften, og legge til rette for bevaring og forvaltning av ville anadrome laksefisk. Målgruppen for ordningen er frivillige organisasjoner, forskningsinstitutt, kommuner, vannområder og andre interkommunale organ.

Informasjon om søknadsprosessen publiseres på miljødirektoratets hjemmesider. Søknaden sendes via miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfristen er normalt 15. januar hvert år

Eksempler på hva det kan søker støtte om:

  • Tiltak, informasjon, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • Utredninger og andre tjenestekjøp
  • Undersøkelse av vann- og avløpssituasjon
  • Kurs/opplæring som kan relateres til vannforvaltning og vannforskriften

Kommunen oppfordres til å be om råd og veiledning fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller miljødirektoratet.

Kontakt

Mikkel Slaaen Kvernstuen
Rådgiver
78 96 32 06
905 14 501