Spillemidler til kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg – tilskudd til lokale kulturarenaer – forvaltes av fylkeskommunene.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. 

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Søkere må ta kontakt med kommunen der anlegget skal bygges, for nærmere retningslinjer og veiledning om ordningen. Det er fylkeskommunene som sluttbehandler søknader og forvalter regionale retningslinjer om.

Retningslinjer utstedt av Finnmark fylkeskommune finner du her

Søknadsfrist

Kommunenes frist for oversendelse av søknadene til fylkeskommunen er 1. april. Kommunene fastsetter egen frist for innkomne søknader i kommunen.

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.

Søknadsskjema


Du finner søknadskjema og hjelp til utfylling av skjemaet i lenkene nedenfor.

 

Søknadsskjema: https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/soknadsskjema/

Hjelp til utfylling: https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/hjelp-til-utfylling-av-soknadsskjemaet/

Kontakt

Emil Agersborg Bjørnå
Rådgiver idrett
78 96 32 45