Freda og fredningsverdige bygg - Restaurering

Søknadsfristen for 2020 er 15. november 2019.

Tilskudd til antikvarisk restaurering

Finnmark fylkeskommune forvalter tilskudd over statsbudsjettet via Riksantikvaren til antikvarisk restaurering av freda hus og anlegg.

Søknad

Tilskudd til istandsetting skal gå til private eiere av freda bygninger, anlegg. freda og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap. Kulturminner tilknyttet kystkultur som har nasjonal verdi og høy regional verdi kan også tildeles tilskudd selv om kulturminnet/kulturmiljøet ikke er fredet. Søker må enten eie selv eller ha fullmakt fra eier til å gjennomføre tiltaket det søkes til.

Dersom søknaden ikke er godt nok dokumentert kan det være grunnlag for avslag.

Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap

Målet er at freda og andre verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i privat eie skal være satt i stand til ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Tilskudd til vern og sikring av freda bygninger og anlegg skal i første rekke gå til å følge opp statens forpliktelser i kulturminneloven. Det betyr at midlene skal gå til merkostnader knyttet til antikvarisk restaurering, og kan helt eller delvis gå til vederlag for fordyrende arbeid

Midlene vil bli tildelt etter følgende prioriteringer:

  • Freda hus, anlegg og kulturmiljø
  • Tiltak som stanser ytterligere forfall
  • Midlertidig sikring av freda bygninger i forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg det finnes få av.
  • Tiltak som sikrer kulturminner og kulturmiljø som det finnes få av.
  • Prosjekt som bidrar til utvikling, samordning eller samspill og har overføringsverdi kan bli prioritert.
  • Søknader med egenandel vil bli prioritert. Eget arbeid/bruk av egne maskiner kan være egenandel

Tilskuddsordningen til freda og andre særlig verdifulle kulturmiljø og landskap skal gå til istandsetting, skjøtsel og sikring av kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven eller andre særlig viktige kulturmiljø.

Ved tildeling vil bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, håndverk og opplæring av kunnskapsoppbygging være viktige faktorer.

 

Hvem kan søke?

Eiere av fredede eller fredningsverdige bygg/anlegg kan søke de ulike tilskuddsordningene som finnes til antikvarisk restaurering. Eier defineres som privatpersoner, en stiftelse, et styre i en forening/sameie, eller liknende.

Søknadsprosess

Fylkeskommunen tar imot søknadene, prioriterer disse og formidler dem videre til Riksantikvaren. På bakgrunn av innsendte søknader fordeles midler til fylkeskommunene. Tilskudd til den enkelte søker blir gitt av fylkeskommunen

Hva er ikke støtteberettiget?

Tiltak som allerede er satt i gang, eller er gjennomført, er ikke tilskuddsberettiget. Det er derfor viktig at du får svar på søknaden før arbeidene starter opp. Rekonstruksjon eller tilbakeføring til opprinnelig utseende tilgodeses kun i spesielle tilfeller. Vanlig vedlikeholdsarbeid og standardheving som for eksempel etterisolering er ikke støtteberettiget.

Tilskudd

Dersom søker får tilskudd, mottar denne et brev med tilskuddssum og vilkår for utførelse av arbeid.
Vilkårene for tilskudd må aksepteres i elektronisk akseptskjema.

Oppstart av arbeidet kan først skje når søknaden er ferdigbehandlet og tiltaket er godkjent.

Gjennomføring og varighet på tilskuddet

Selve gjennomføringen skal skje innen utgangen av året tilskuddet er gitt. For større tiltak er det mulig å søke om tilskudd flere år på rad, men bare for ett år om gangen.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales når arbeidet er utført. For store prosjekter på over kr 50 000 kan det delutbetales når 50% er utført. I særlige tilfeller kan det etter avtale gjøres unntak. Beløpet må derfor forskutteres av eieren. For utbetaling må det foreligge rapportskjema, regnskap og dokumentasjon. Det skal leveres inn rapport over bruken av tilskudd. For prosjekter som har mottatt mer tilskudd en 250 000,- skal regnskapet være revisorattestert. Interne rutiner for utbetaling gjelder sammen med Riksantikvarens retningslinjer. Dersom arbeidet ikke utføres i henhold til gitte vilkår i tilsagnet, kan tilskuddet reduseres eller trekkes tilbake.

Kontakt

Kari Oinas
Rådgiver
78 96 31 48