FFKs midler til kvenske/norskfinske formål

Alle midler er tildelt for året 2019.

Alle midler i denne budsjettposten er tildelt for inneværende år.

Formål

Formålet med tilskuddsordninga er å styrke og fremme kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Med midlene ønsker Finnmark fylkeskommune å jobbe mot bl.a. følgende mål:

 • Styrking og økt bruk av kvensk språk, spesielt blant barn og unge
 • Økt deltakelse og involvering i kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv, særlig blant barn og unge
 • Økt formidling av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, særlig overfor barn og unge

 

Hvem kan søke?

Støtten kan tildeles institusjoner, organisasjoner, lag/foreninger, enkeltgrupper og enkeltpersoner.

 

Kriterier for tildeling

 • Som hovedregel støttes kun tiltak i Finnmark.
 • Dersom det søkes tilskudd fra andre enn Finnmark fylkeskommune, må det fremgå hvem dette er. I de tilfeller hvor andre allerede har innvilget tilskudd, må dokumentasjon på dette vedlegges.
 • Det skal i utgangspunktet ikke tildeles midler til søknader eller prosjekter som er vurdert eller hører inn under andre stønads- eller tilskuddsordninger i Finnmark fylkeskommune.
 • Søknader som vektlegger kvensk språk og prosjekter for barn og unge prioriteres.
 • Som hovedregel gis ikke tilskudd til promotering og produksjon.
 • Det ytes normalt ikke støtte til drift.
 • Det ytes ikke støtte til innkjøp av utstyr.
 • Nye prosjekter/tiltak samt prosjekter/tiltak med regional betydning prioriteres.
 • Maksbeløp for tilskudd er kr. 30 000.

 

Søknaden må inneholde:

 • Målgruppe
 • Målsettinger for tiltaket/prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse og tidsplan som viser hvilke tiltak som skal gjennomføres
 • Budsjett med finansieringsplan
 • Ansvarlig person

 

Mer informasjon

 • Søkere som blir tildelt støtte, mottar tilskuddsbeløpet etter at Finnmark fylkeskommune har mottatt utbetalingsanmodning. Utbetalingsanmodning sendes Finnmark fylkeskommune innen en måned etter at tilskuddet er tildelt. For sent innkomne utbetalingsanmodninger vil ikke utbetales.
 • Regnskap og rapport for gjennomført tiltak sendes Finnmark fylkeskommune senest innen 3 måneder etter gjennomføring. Manglende rapportering kan føre til at tilskuddet trekkes tilbake og kreves tilbakebetalt.
 • Ved evt. kunngjøring (annonser/plakater/program og lignende) bør det fremgå at tiltaket støttes av Finnmark fylkeskommune.
 • Tilskuddsposten er begrenset og når den er brukt opp er det ikke lenger mulig å søke midler fra denne posten for inneværende budsjettår.

 

Klageadgang

 • Dersom bestemmelser i dette reglement endres, vil ikke tidligere godkjenning eller enkeltvedtak kunne regnes å gi føringer for eventuelle nye enkeltvedtak. Endring av reglene kan ikke gis tilbakevirkende kraft.
 • Tildeling eller avslag på søknader kan påklages i medhold av Forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig til Finnmark fylkeskommune innen 3 uker fra det tidspunkt melding om vedtak er mottatt.
 • Dersom fylkeskommunen opprettholder sitt vedtak etter at klage er mottatt oversendes klagen til fylkeskommunens klagenemnd. Klagenemndas avgjørelse er endelig.

 

Du kan søke om midler for 2020 ved å fylle ut dette søknadsskjemaet (DOCX, 20 kB). Send søknaden til e-post kvensk-norskfinsk@ffk.no eller til postmottak@ffk.no.

Kontakt

Nina Merete Austad
rådgiver - samisk språk, kultur og samfunn
78 96 30 38
992 29 940