Den kulturelle spaserstokken

Søknadsfrist: 15. januar.

Formålet for Den kulturelle spaserstokken er å:

 • Gi eldre tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet.
 • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
 • Tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kultursjangre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst. Det oppfordres til samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner og andre aktører lokalt, slik som museer, bibliotek og kommunale kinoer.
 • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

 

Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken i Finnmark

 • Det er kun kommuner som har anledning til å søke.
 • Arbeidet må være forankret i kommunens planer for, og organisering av, innsatsen for eldre i kommunen.
 • Tiltak som retter seg spesielt mot eldre innbyggere prioriteres.
 • Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunen bidrar med minimum 20 prosent i egenandel.
 • Tilskuddet kan ikke brukes til investeringer, utstyr, administrasjon, lønn til ansatte, planlegging eller kompetanseheving.
 • Tilskudd fra Den kulturelle spaserstokken skal ikke erstatte kommunale tilskudd til eksisterende eller planlagte satsinger eller tiltak som allerede er sikret finansiering. Eksempler på tiltak som midlene ikke skal brukes til er kostnader ved sosiale arrangement, herunder bevertning, samt driftsstøtte til lag og foreninger.
 • Det er en forutsetning for tildeling av tilskudd at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis eller rabattert billett for sin ledsager.
 • Sluttrapport sendes til Finnmark fylkeskommune innen 15. januar påfølgende år. Rapport sendes elektronisk http://www.ffk.no/sok-tilskudd/ eller vedlegges en eventuell ny søknad om tildeling av midler fra Den kulturelle spaserstokken. Dersom rapport ikke er mottatt innen 15. januar vil tilskuddsmottaker miste tilskuddet. Finnmark fylkeskommune vil ikke sende ut varsel om inntrekning av tilskudd.
 • Frist for søknad om midler fra Den kulturelle spaserstokken er 15. januar. Prosjektbeskrivelse med tilhørende budsjett må vedlegges. Dersom søker har søkt og mottatt støtte foregående år må rapport og regnskap legges ved den nye søknaden for å bli vurdert.
 • Tiltakene som får støtte skal være gjennomført innen 31. desember samme år.
 • Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema som finnes på Finnmark fylkeskommune sin nettside, www.ffk.no.
 • Hvis aktiviteter/tiltak som har fått tilsagn avlyses eller av andre årsaker ikke vil bli gjennomført inneværende år, plikter søker å opplyse om dette umiddelbart til alesia.andreassen@ffk.no
 • Dersom tilskuddet ikke er blitt benyttet til det gitte formålet, vil Finnmark fylkeskommune kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt.

 

Organisering av Den kulturelle spaserstokken i kommunene

 • Det anbefales å ha en egen kommunekontakt for ordningen. Den kulturelle spaserstokkens kommunekontakt bør sørge for at det årlig avholdes møte mellom aktuelle representanter fra helsesektor og kultursektor i kommunen. Hver institusjon bør ha en fast kulturkontakt.

Elektronisk søknad- og rapporteringsskjema benyttes. Skjemaet åpner 1. desember 2018.

Gå til elektronisk søknadsskjema.

Kontakt

Alesia Andreassen
Rådgiver
78 96 31 46