Arbeidsstipend: Filmarbeidere i Finnmark

Ny tildeling skjer i 2020.

Retningslinjer for arbeidsstipend for filmarbeidere i Finnmark

Formål

Formålet med arbeidsstipendordningen er over en toårsperiode å styrke to filmarbeideres videreutvikling. Ett stipend gis til en filmarbeider som er etablert, mens det andre gis til en ung filmarbeider som er i etableringsfasen.

Arbeidsstipend

Arbeidsstipendet er på kr 75.000,- årlig til hver av filmarbeiderne i to år. Arbeidsstipendet utbetales to ganger i året, første og andre halvdel.

Krav

Filmarbeidere må oppfylle følgende generelle og spesielle krav:

Generelle:

 • Filmarbeideren må ha vært bosatt og virksom i Finnmark fylke minimum de to siste årene før stipendet tildeles. Kravet om to års virketid fravikes når det gjelder unge nyetablerte filmarbeidere.
 • Filmarbeidere som ikke har vært bosatt i Finnmark, men som ønsker å etablerer seg i fylket, kan også søke på arbeidsstipendet.
 • Filmarbeidere som er tildelt Statens garanterte minsteinntekt kan ikke tildeles arbeidsstipend.
 • Filmarbeidere som har fylkeskommunalt arbeidsstipend og i perioden tildeles Statens garanterte minsteinntekt, mister dermed det fylkeskommunale arbeidsstipendet. Dette tildeles ny kunstner.
 • Hvis filmarbeideren slutter eller flytter ut av fylket før stipendperioden er avsluttet, tilbakebetales stipendet etter en sats hvor hvert halvår teller 25 %.

Spesielle:

 • Filmarbeideren må kunne vise til en viss produksjon og dokumentasjon innenfor fagområdet.
 • Fullstendig CV må fremlegges
 • Filmarbeideren må levere en kortfattet beskrivelse der det blir gjort rede for hvordan stipendet skal utnyttes, spesielt med tanke på mulighet for kunstnerisk utvikling.

Tildeling

Hovedutvalget for kultur og samferdsel (HU KS) tildeler arbeidsstipendet. Det opprettes en komité som skal gi råd i innstillingen, med følgende sammensetning:

 • en representant oppnevnt av Norsk filmforbund avd. Nord-Norge
 • en representant oppnevnt av Virke produsentforening
 • en representant oppnevnt av Samisk filmforbund

Assisterende kultur- og miljøsjef er komiteens sekretær.

Søknad

Ny tildeling skjer i 2019. Søknadsfrist 10. oktober 2018.

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. 

Rapportering

Stipendmottaker må levere skriftlig rapport om arbeidsstipendordningens betydning for egen utvikling og virksomhet i siste halvår i toårsperioden.

 

Kontakt

Anne Turid Garshol
Rådgiver
78 96 32 71
913 70 060