Artist-in-residence - Gjesteatelieret i Vadsø

Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune eier og driver Gjesteatelieret i Vadsø. Kunstnere og kunsthåndverkere i og utenfor Barentsregionen kan søke opphold. 

Opphold/residency 2020 

Vi har fått mange søknader for 2020, det er hyggelig at det er stor interesse for å komme hit. Vi er i gang med å vurdere søknadene. Vi regner med å være ferdigbehandlet ca midten av juni, og kontakter da de aktuelle kunstnerne. 

English: We have received many applications for residency 2020, and we are pleased that you show interest in visiting us. The selection process is in progress, and we should be able to offer residency to those selected in mid June. 

Retningslinjer:

 • Finnmark fylkeskommunes gjesteatelierordning er et tilbud til profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere som ønsker å bo og arbeide i Vadsø for en begrenset periode
 • Gjesteatelierordningen er spesielt rettet mot kunstnere og kunsthåndverkere fra Barentsregionen, men andre kan også søke
 • Finnmark fylkeskommune stiller gratis bolig og atelier til disposisjon for gjestende kunstnere/ kunsthåndverkere
 • Kunstnere innenfor alle genre og teknikker kan søke om å opphold i en periode fra 2 uker til 1 måned
 • I behandling av søknaden vektlegges søkers prosjektbeskrivelse for opphold, samt tiltakets effekt i lokalsamfunnet (ulike typer arrangement (work-shop, utstilling o.a), samarbeid med lokale aktører mm)
 • 1-3 kunstnere, alternativt en mindre kunstnergruppe, kan søke opphold samtidig

Guidelines: 

 • Residency is offered to professional artists/artisans who want a temporary stay in Vadsø 
 • We offer free residency and studio to a visiting artist
 • Residency is offered to artists in all genres and techniques
 • The program is specifically aimed at artists from the Barents region, but artists from other countries are also welcome
 • The duration of stay is from 2 weeks to 1 month
 • When considering the applications, the applicant's proposal for stay, the project's impact in the community (events, workshops, exhibitions) is emphasized
 • 1-3 artists, or a small group of artists may apply together

Opphold 2019 - Residency 2019

  Se også vår Facebookside for informasjon om kunstneropphold, utstillinger, kurs, work-shops og andre aktviteter.

   

  Nettverk og samarbeid

  Vi deltar i AiR-nettverket High North Artist-in-Residence, et nettverk for aktører og organisasjoner som driver Artist-in-Residence programmer i de nordlige delene av Norge og Nordvest-Russland

  Mer informasjon om nettverket og samarbeidende gjesteatelier i Finnmark finnes i høyremenyen. 

   

  Kontakt

  Kirsti Riesto
  Seniorrådgiver
  78 96 31 13
  415 46 644