Nord-Norges Europakontor

Selv om vi ikke er med i EU, så kan beslutninger som tas i EU ha en stor innvirkning på vårt fylke. Det er bl.a derfor Finnmark fylkeskommune igjen kom med som medeier av Nord-Norges Europakontor i Brussel fra og med 2012. 

 

Gjennom kontoret i Brussel, knytter vi til oss viktig nettverk, som vil være viktige for oss når vi skal utvikle de forskjellige næringsområdene videre. Man øker også kompetansen og kunnskapen, ikke bare om Finnmark i EU, men også om EU i Finnmark og Nord-Norge.

Kontoret jobber med tre spesifikke målsettinger

 1. Fremme Nord-Norges interesser overfor de Europeiske institusjonene.
 2. Fremme regional utvikling gjennom økt europakompetanse.
 3. Utnytte handlingsrommet som Norges tilknytning til EU og EØS-avtalen gir

Nord Norge kontoret i Brussel ble etablert den 1. januar i 2005, og per 2012 er kontoret eid av fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Den overordnede målsettingen for virksomheten ved Nord-Norges europakontor er at kontoret skal bidra til å styrke det internasjonale engasjementet i Finnmark, Troms og Nordland. Det økte engasjementet skal fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal kompetanse i de tre fylkene. Kontoret skal i hovedsak arbeide på saksfelter som er felles for de tre nordnorske fylkene.

Tilstedeværelsen i Brussel handler også om å promotere regionen med fokus på at vi har kompetanse og industri i Finnmark. Dette blir spesielt viktig nå som EU diskuterer sin egen «Nordområdestrategi». Vi må være tilstede under denne debatten, legge føringer og poengtere de muligheter og utfordringer som finnes.

I tillegg skal Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuners interesser fremmes og styrkes som et ledd i fylkenes regionale utviklingsarbeid. Det vil kontoret gjøre gjennom å initiere saker som er av særlig interesse for de tre fylkene.

Regional utviklingspolitikk har en europeisk dimensjon

Den regionale utviklingspolitikken får i større grad en europeisk dimensjon. Dette er merkbart både i den regionale næringspolitikken og det grenseoverskridende regionale utviklingsarbeidet. Vår region blir, i likhet med andre regioner, stadig mer integrert i den europeiske økonomien. Verden blir mer sammenvevd og regional utvikling må derfor omfatte internasjonalisering. Kontoret skal derfor også bidra med kompetanse om EUs regionalpolitikk til eiere og samarbeidspartnere i Nord-Norge.

Utdanning er også et viktig tema for EU. Ett av hovedmålene her er å styrke utdanningssektoren og å stimulere til mobilitet blant forskere, lærere, studenter og lærlinger.

Nord-Norges Europakontor sett opp mot Finnmarks næringsområder

Hvis vi tar for oss Finnmarks næringsområder en for en

Mat

 • Kontoret hjelper hvert år til med sjømatmessen, særlig Nordland bruker kontoret til tilrettelegging. Er dette vi i Finnmark kan benytte oss av?
 • Når det gjelder norsk fiskeripolitikk, så har vi en vellykket forvaltning. Dette er noe vi absolutt bør videreformidle til EU gjennom Brussel kontoret, som allerede jobber aktivt med sammenhengen mellom nordnorsk og europeisk fiskeripolitikk og forvaltning.

Opplevelse

 • Selv om ikke kontoret har vært involvert i spørsmål om reiselivsnæringen, så har Finnmark og Nord-Norge et fantastisk potensial som det kan reklameres for overfor EU. I tillegg legger kontoret til rette for tilstedeværelse i Brussel for aktører som ønsker det, med blant annet hospitering, i tillegg til og aktivt å sette Nord-Norge på kartet i Europa.

Kulturnæring

 • Kontoret har promotert nordnorsk kultur/samfunnsliv gjennom seminarer/konferanser. Samtidig skal en nå se på hvilke EU programmer hvor fylkene kan delta, slik at kulturnæringen kan fortsette å vokse og utvikle seg. Her kan kontoret fungere som en døråpner og tilrettelegge for de aktørene man har hjemme og som ønsker et europeisk fokus.

Energi

 • Her jobber kontoret med å få frem budskapet i EUs korridorer. Det jobbes aktivt med å endre retorikken rundt spesielt olje og gass (bl.a. en ny sikkerhetsforordning som kan rive ned det allerede godt utviklede regelverket vi har i Norge).
 • Det blir levert konkret informasjon om endringer i EUs overordnete politikk som kan være relevant for oss i Nord-Norge.
 • Kontoret sørger også for å holde oss informert om spørsmål som omhandler f.eks. biogass og regelverk på olje/gass.
 • Det er mange norske aktører som jobber med energi og som er avhengig av kontakt med EU. Her legger kontoret til rette for møter og informasjonsdeling som viser seg å være nyttig for disse aktørene.
 • En kan også sørge for økt kunnskap om nordnorske aktører i Europa via seminarer, møter, og informasjonsmateriale.

Mineral

Når det gjelder mineraler, så har EU de siste årene satt fokus på tilgangen til mineraler gjennom sitt råvareinitiativ. Det omhandler blant annet hvordan landene kan samarbeide for å sikre at vi har de beste løsningene i Europa både for leting, arealdeponering, utvinning, miljøstandarder og også resirkulering. I dette innovasjonspartnerskapet er også aktører fra Finnmark velkommen til å delta.

 • I første omgang jobber kontoret med rammeverket. Kontoret har allerede vært i Europa Parlamentet og promotert Barents regionen som ressursrik, og fortsetter med dette i andre forum som Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), og holder oss informert om EUs mineralstrategi og EUs innovasjon partnerskap på mineraler.
 • Kontoret arbeider med å bygge en arena/plattform for møter mellom mineralaktører i Nord-Finland/Sverige og Norge, samt EU-systemet, for å lære, dele erfaringer, og eventuelt knytte nettverk/kontaktpunkter som kan brukes ved en senere anledning.

Samferdsel

Når det gjelder samferdsel så har vi et økt samarbeid med Finland. EU midler blir bl.a. benyttet til å finansiere utredninger knyttet til grenseoverskridende infrastruktur, som f.eks. jernbane og veistrekninger. Her bør det også nevnes at EUs samferdselspolitikk legger overordnede føringer knyttet til transportpolitikk, krav og miljøfokus som det regionale og bilaterale samarbeidet må forholde seg til. Her kan Brusselkontoret bidra med å filtrere og spisse informasjonen på en riktig måte, slik at man kan bedre utnytte de muligheter som eksisterer i EU.

For alle næringsområdene så kan en tilstedeværelse i Brussel derfor bety av EU endrer sine definisjoner og oppfattelse av Finnmark og Nord-Norge. Det kan også lede til bedre bruk av viktige aktører i Finnmark og Nord-Norge når det gjelder f.eks. utvikling av EUs politikk for området.

Kontakt

Markus Johan Karlsen
Internasjonal Fagleder
78 96 31 53
981 06 041