Fellesnemnda møttes i Tromsø

Klikk for stort bildeFellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner møttes denne uken i Tromsø. Her er oversikten over hvilke saker som ble behandlet og vedtakene som ble gjort. 

Møtet foregikk over to dager, tirsdag og onsdag. Dette var fellesnemndas tredje møte i rekken. 

Her er video fra møtet tirsdag

Her er video fra møtet onsdag

Fellesnemnda leder arbeidet med å etablere nye Troms og Finnmark fylkeskommune. Nemnda består av 38 medlemmer, 19 fra hver av fylkene. 

Les alle nyheter om fylkessammenslåinga her 

Saker til behandling og vedtak

Under følger saksoversikt og lenke til sakspapirer for møtet 26. og 27. februar. Artikkelen oppdateres fortløpende med vedtak. Merk at sakene ikke ble behandlet kronologisk. 

Sak 15

Sak 15/19 - Valg underutvalg (PDF, 123 kB)

Vedtak: 
Fellesnemnda tar arbeidsutvalgets vedtak i AU-sak 15/19: Valg underutvalg til orientering med følgende endring: Varamedlem Arvid Mathisen strykes fra listen over varamedlemmer.

Sak 16

Sak 16/19 - Valg av varamedlem til fylkesvalgstyret (PDF, 449 kB)

Vedtak: 
Fellesnemda vedtar varaliste som fremlagt i protokoll fra valgnemdas møte 26.02.19.

Sak 17

Sak 17/19 - Gjennomgang av oppgaver som må være løst innen utgangen av 2019 (PDF, 365 kB)

Vedtak: 
1. Fellesnemda tar sak vedrørende «oppgaver som må gjennomføres innen utgangen av 2019» til orientering 
 
2. Fellesnemda ber prosjektledelsen utarbeide skisser til ledelsesstruktur for den nye fylkeskommunen. Plan for eventuell framleggelse og behandling i underutvalg, arbeidsutvalg og fellesnemnd avtales nærmere med fellesnemndas ledelse.
 

Sak 18

Sak 18/19 - Revidert budsjett fellesnemnda (PDF, 494 kB)

Vedtak: 
Kan lastes ned her (DOCX, 16 kB)

Sak 19

 
Vedtak: 
Fellesnemnda tar orienteringen til etterretning

 

Sak 20

Sak 21

Sak 21/19 - Høring inntektssystemet. (PDF, 143 kB) (Vedlegg 1 (PDF, 2 MB)Vedlegg 2 (PDF, 778 kB)Vedlegg 3 (PDF, 414 kB)Vedlegg 4 (PDF, 358 kB)Vedlegg 5 (PDF, 449 kB)).

Vedtak:
1. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er positivt innstilt til revideringen av inntektssystemet.

Fellesnemnda vil samtidig peke på behovet for både utarbeidelse av alternativ til bruken av befolkningstall som hovedfaktor i inntektssystemet og å vurdere andre statistiske faktorer i inntektssystemet og anmoder departementet om å videre utrede alternativ til befolkningstall.

Fellesnemnda for Troms og Finnmark er generelt positivt innstilt til oppdateringen av delkostnadsnøkkel innen videregående opplæring.

2. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er særdeles positiv til innføring av søkere til læreplass som delkriterium for videregående opplæring, dette utgjør en vesentlig kostnadsdriver i Troms og Finnmark.

3. Fellesnemnda for Troms og Finnmark ber departementet se på faktorene reiseavstand som kostnadsdrivere innen videregående opplæring på nytt. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er av den oppfatning at denne påvirkningen på økonomien i det nye fylket vil være betydelig større enn hva det fremgår av forslaget til kostnadsutjevning.

4. Fellesnemnda for Troms og Finnmark ber departementet se på kostnadsnøkkelen for gjennomsnittlig skolestørrelse på nytt. Tall for 2018 viser at det var et gjennomsnittlig innbyggertall i overkant av 12.600 innbyggere per videregående skole jfr. innbyggertall fra SSB og tallet på videregående skoler fra skoleporten og ikke 11.000 innbyggere per videregående skole som det fremgår av høringsnotatet. Fellesnemnda ber regjeringen dekke merkostnader ved fleksible undervisningsmodeller, som for eksempel vekslingsmodeller (skole-bedrift) og nettskoleløsninger, som bidrar til bredere tilbud, økt gjennomføring og tiltrengt yrkesrekruttering.

5. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er generelt positivt innstilt til at befolkningstall for prioriterte grupper benyttes som kriterium i delkostnadsnøkkelen for tannhelse.

6. Fellesnemnda for Troms og Finnmark vil samtidig påpeke at de strukturelle ulempene ved spredt befolkningsstruktur og oppfyllelse av tilgjengelighetskravet til tannhelsetjenesten ikke er tilstrekkelig ivaretatt i forslaget til oppdatert delkostnadsnøkkel for tannhelse.

7. Fellesnemnda for Troms og Finnmark vil påpeke at tannhelsestatus i befolkningen er en vesentlig kostnadsdriver, dette bør ivaretas ved utarbeidelse av kostnadsnøkler for tannhelse.

8. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er positive til endringene i delkostnadsnøkkel for fylkesvei hvor MOTIV-faktoren gis større vekt.

9. Fellesnemnda for Troms og Finnmark foreslår at delkostnadsnøkkelen for fylkesvei legges om slik at MOTIV er eneste faktor, ettersom denne dekker alle de vesentligste kostnadsdrivere innen fylkesvei.

10. Fellesnemnda for Troms og Finnmark vil påpeke at en fylkesvei må ha en minimum veistandard og tilstrekkelig sikkerhet (for eksempel rassikring) uansett hvor mange mennesker som bor langs veien. Og der det bor folk kan ikke veien nattstenges uansett hvor mange eller få som bor langs/i enden av den. Dette medfører at kriteriet innbyggertall er mindre vesentlig for delkostnadsnøkkelen for fylkesvei. Staten må være med på å ta et større ansvar for kyst og markedskorridorene, både når det gjelder vedlikehold og investeringer. Investeringsreform på fylkesvegnettet og 12 årig skredsikringsplan er påkrevet.

11. Fellesnemnda for Troms og Finnmark støtter departementets forslag til ny sammenslåingsnøytral kostnadsnøkkel for buss og bane. Endringen for delkostnadsnøkkelen må, som for andre delkostnadsnøkler, være sammenslåingsnøytral i så stor grad som mulig.

12. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er av den oppfatning at de to kriteriene innbyggere bosatt spredt og sysselsatte etter arbeidssted gir det beste grunnlaget for fordeling gjennom inntektssystemet, ettersom disse ivaretar kostnadsdrivere ved kollektivtilbud i både spredt bebygde områder og områder med store befolkningssentra.

13. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er i hovedsak positivt innstilt til at det ikke gjennomføres større omlegginger av delkostnadsnøkkelen for båt og ferge.

14. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er av den oppfatning at skolereiser med ferge ikke utgjør en vesentlig kostnadsdriver for tilbudet og dette kriteriet kan fjernes fra delkostnadsnøkkelen.

15. Fellesnemnda for Troms og Finnmark mener at fergenøkkelen mangler en viktig kostnadsdriver: næringstransport. Vi er kjent med at det er mangelfull tilgang til offisiell statistikk knyttet til næringstransport, men dette er en så vesentlig kostnadsdriver at det burde vært ivaretatt til tross for at det skaper metodiske utfordringer for departementet. Fellesnemda ber om at man ser særskilt på hvordan dette kan ivaretas bedre.

16. Fellesnemnda for Troms og Finnmark mener at departementet bør vurdere et eget delkriterium som kompenserer for kostnadsdriveren som finnes i båt- og fergetilbud til samfunn som ikke har annen infrastruktur mot omverdenen, ref. Møreforsk sin anbefaling om et eget delkriterium som for båtruter som kan omtales som «lifeline» båtruter.

17. Fellesnemnda for Troms og Finnmark anbefaler at det innføres en tapskompensasjon for de fylkeskommuner som har størst negativ effekt per innbygger.

18. Fellesnemnda for Troms og Finnmark vil påpeke at ved denne omleggingen vil kun en fylkeskommune ha større tap enn 250 kroner per innbygger før tapskompensasjon etter departementets hovedmodell. Ved sist omlegging var tapet på 250 kroner eller mer for 7 av 19 fylkeskommuner og høyeste tap var 2559 kroner per innbygger.

19. Fellesnemnda for Troms og Finnmark forventer at regjeringen tilfører friske midler for å sikre tapskompensasjon til de fylkeskommuner som har behov for dette.

20. Fellesnemnda for Troms og Finnmark forventer at den eksisterende tapskompensasjonen opprettholdes for de fylkeskommuner som har dette innbakt i sine rammetilskudd, ettersom dette er en reell kompensasjon for å forhindre utilsiktede reduksjoner i tjenestilbudene for de fylkeskommuner som hadde størst tap i sist omstilling.

21. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er av den oppfatning at dersom tapskompensasjonen skal omlegges uten tilførsel av friske midler så støttes modell 3 der kompensasjonen fordeles med et likt beløp per innbygger for alle fylker.

22. Fellesnemnda for Troms og Finnmark er særdeles fornøyd med at Nord-Norgetilskuddet i realiteten forblir uendret og forventer at tilskuddet minimum kompenseres for lønns- og prisvekst i fremtidige nasjonalbudsjett.

23. Fellesnemnda for Troms og Finnmark påpeker at finansiering av nye oppgaver ikke er omfattet av forslaget til omlegging i inntektssystemet og er bekymret over at fylkeskommunene ikke har fått dekkende signaler for hvordan finansiering er tenkt.

Fellesnemnda forventer at det gis en tilstrekkelig finansiering til fylkeskommunene samlet sett og til de enkelte fylkeskommuner til å gi et forsvarlig tjenestetilbud også for de nye oppgavene, uten at dette får negative konsekvenser for fylkeskommunenes eksisterende tjenestetilbud

24. Fellesnemnda for Troms og Finnmark oppfordrer departementet til å vurdere å utarbeide incentivordninger for innfasing av ny og miljøvennlig teknologi, denne typen ordninger kan være et supplement til inntektssystemet.

Sak 22

 
Vedtak:
1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende prosjektskisse for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. 
 
2. Fellesnemnda slutter seg til rammene som skisseres i prosjektskissen. 
 
3. Prosjektledelsen får fullmakt til å sikre fremdrift innenfor de rammene som ligger i prosjektskissen.
 
4. Fellesnemnda understreker betydningen av medbestemmelse fra de ansatte i prosessen.
 
5. Hensynet til samisk og kvensk språk, kultur og samfunnsliv skal ivaretas på en god måte i prosjektet.

 

Sak 23

Sak 23/19 - Prinsipper for sammenslåing (PDF, 148 kB). (Vedlegg (PDF, 660 kB))

Vedtak:
1. Fellesnemnda har behandlet sak vedrørende premisser og prinsipper for organisering av Troms og Finnmark fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda slutter seg til intensjonen som ligger i premissene og prinsippene.  

3. Partssammensatt utvalg innstiller overfor Arbeidsutvalget når det gjelder premisser og prinsipper for organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune

4. Fellesnemnda slutter seg til Stortingets intensjoner om en balansert og funksjonell fordeling av ledelsesfunksjoner i Troms og Finnmark. Det skal være politisk og administrativ ledelse både i Vadsø og i Tromsø. Fellesnemnda vil allerede nå signalisere at når nye oppgaver tillegges fylkeskommunen skal hele fylket tas i bruk.

Sak 24

 
Vedtak:
1. Leder av fellesnemda skriver under avtalen med Statens vegvesen om prosessene knyttet til overføring av fylkesvegoppgaver og ansettelser i Troms og Finnmark fylkeskommune fra 1. januar 2020. Avtalen skrives under slik den foreligger, inkludert punkt syv. Det presiseres at det er opp til fylkeskommunen å ta stilling om stillinger skal lyses ut internt i Statens vegvesen, etter punkt syv. Bestemmelsen gjelder for stillinger som skal lyses ut innen 31. desember 2020.
 
2. Fellesnemda er kjent med at regjeringen fremmer forslag om endret organisering av Statens Vegvesen i løpet av 1 halvår 2019. Fellesnemda forutsetter at divisjoner legges til Troms/Finnmark.
 

Sak 25

 
Vedtak:
1. Fellesnemnda gir, med de forbehold og unntak som framgår av sak «eierskap og samarbeidsavtaler», prosjektledelsen fullmakt til å gjøre de nødvendige grep for overføring av Troms fylkeskommunes og Finnmark fylkeskommunes eierinteresser til den nye Troms og Finnmark fylkeskommune.
 
2. Saken om hva som skal skje med Troms fylkeskommunes aksjepost i Troms Kraft AS i lys av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner og saken om endring av finnmarksloven i lys av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner saksbehandles og avgjøres av henholdsvis Troms fylkesting og Finnmark fylkesting.
 
3. Troms fylkeskommunes eierinteresser i Bredbåndfylket Troms AS skal besluttes av Troms fylkesting. Saken vil bli lagt frem for fellesnemnda før fylkestinget i Troms treffer endelig vedtak om gjennomføring. 
 
4. Fellesnemnda ønsker ikke å prioritere reforhandling av samarbeidsavtaler mellom Nordland, Troms og Finnmark i inneværende år, men vil innlede dialog med Nordland fylkeskommune om håndtering av felles eierskap og avtaler fortløpende etter det.  
 

Sak 26

 
Vedtak:
Innstillingen ble enstemming vedtatt
 

Sak 27

 
Vedtak:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt

 

Sak 28

 
Vedtak
1. Frikjøpet til tillitsvalgte i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med inntil 3,66 årsverk med virkning fra 1.3.19 til og med 1.6.20. 
 
2. Frikjøpet av fylkeshovedverneombudene i Troms og Finnmark fylkeskommuner økes med 0,9 stilling slik at begge blir frikjøpt i hel stilling fra 1.3.19.
 
3. Utgiftene på inntil kr 2,7 mill finansieres over midler satt av til regionreformen.
 
4. Fordeling av frikjøpsressursen drøftes med prosjektledelsen i tråd med Hovedavtalens (KS) bestemmelser.
 

Sak 29

Sak 29/19 - Husregler (PDF, 559 kB)

Vedtak:
1. Fellesnemnda har behandlet sak om «husregler for sammenslåingsprosessen».

2. Fellesnemnda vedtar husregler og slutter seg til foreslått prosess i de to organisasjonene

Sak 30

Vedtak:
1. Fellesnemda forutsetter at spørsmålet om Finnmarkssykehuset skal bli en del av UNN utredes grundig før beslutningen tas.
 
2. Fellesnemnda anbefaler at utredninga ledes av UNN HF og Finnmarkssykehuset HF.
 

Sak 31

Sak 31/19 - Uttalelser