Friluftsliv

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen skal arbeide for å sikre allemannsretten og friluftslivets arealbehov. Dette oppnås gjennom god arealplanlegging og statlig sikring av friluftsområder.

Fylkeskommunens hovedansvar innen friluftsliv er å

 • Bidra til å opprettholde allemannsretten
 • Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging og om nødvendig fremme innsigelse til planer som ikke er i samsvar med nasjonal politikk
 • Bidra til å sikre og tilrettelegge arealer i de områder hvor allmennhetens interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt gjennom allemannsretten og friluftsloven. Herunder å stimulere kommunene til å fremme søknader om statlig økonomisk medvirkning til sikring av friluftsområder. Fylkeskommunen er mottaker for søknader om statlig medvirkning til sikring av friluftslivsområder (1427.30) og skal gi prioritere disse og gi innstilling til DN. Fylkeskommunene skal dessuten fordele tildelt ramme for Tiltak i friluftsområder (1427.31)
 • Bidra, i samarbeid med kommunene, frivillige organisasjoner og andre, til å stimulere fylkets innbyggere til helsefremmende og miljøvennlig friluftslivsaktivitet
 • Fylkeskommunene skal fordele tildelt ramme fra 1427.74 Tilskot til friluftslivstiltak til frivillige organisasjoner
 • Tilskudd til Turskiltprosjekt
 • Gi tilskudd til friluftslivsanlegg gjennom spillemiddelordningen

Nasjonale mål innen friluftsliv

 • Alle skal ha mulighet til å drive med friluftsliv som helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen forøvrig
 • Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir ivaretatt
 • Allemannsretten skal holdes i hevd
 • Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å fremme et aktivt friluftsliv og skape helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlige nærmiljø

Les mer om det offentliges arbeid med friluftsliv på Miljødirektoratets nettsider.

Kontakt

Jostein Fløgstad
Rådgiver
78 96 32 77
Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
78 96 31 25
930 29 835