Oppvekst og levekår

Oppvekst og levekår er viktige premiss for helse og livskvalitet. Levekår blir definerte i et samspill mellom individuelle faktorer og ressurser og de muligheter enkeltmenneske har til å realisere disse på ulike arenaer. 

Barn og unge

Linker

Lokalkunnskap

  • Ledere og ansatte i barnehage, skole og videregående skole
  • OT-tjeneste
  • Helsesøster, PPT og barnevern
  • Elevråd og ungdomsråd
  • Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg
  • Kommuneoverlege (miljøretta helsevern)
  • Fritidsklubb
  • Idrettslag
  • Frivillige organisasjoner

Arbeid (næringslivet)

Arbeid er en bærebjelke for velferd, både for enkeltindivid og for samfunn. En befolkning i arbeid gir skatteinntekter for kommunen og inntekt gir individuell frihet for enkeltmenneske. Arbeidsplasser kan være en arena for personlig utvikling og sosialt fellesskap. Men arbeidsplass kan også være en arena for slitasje, risiko for ulykker og stress. 

Linker

Lokalkunnskap

Boforhold

Fysiske forhold som inneklima og utemiljø, men sosiale faktorer, levekår, boligstandard, plassering og naboprofil, kan ha innvirkning på helse og fordeling av helse. (se Helsedirektoratet).

Linker

Lokalkunnskap

Kontakt

Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269