Hvordan lage en folkehelseoversikt?

Helsedirektoratet har utarbeid en praktisk veileder til kommunenes tverrsektorielle folkehelsearbeid, for å gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.

Dokumentet

Folkehelsekommune - veivisere i lokalt folkehelsearbeid

Hva skal gjøres?

Kommunen skal skaffe nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkninga og om de positive og negative faktorene som kan virke inn på helsa. All informasjon skal vurderes og være særskilt oppmerksom på trekk ved utviklinga som kan skape, eller vedlikeholde sosiale eller helsemessige problem (Folkehelselova).

Målet er å sikre at planlegging og tiltak er kunnskapsbasert. Utviklingen skal følges over tid slik at effekten av tiltakene vurderes fortløpende.

Kjernespørsmål i vurderingen er:

  • Hvorfor har situasjonen oppstått og hvor viktig er den for helsa til befolkninga?
  • Hva kan konsekvensene være av ikke å gjøre noe?
  • Er det særskilte samfunnstrekk som har skapt situasjonen?
  • Kan utviklinga føre til sosiale helseulikheter?

Hvordan få til et godt produkt?

Arbeidet med helseoversikt gir gode muligheter for å få etablert et systematisk folkehelsearbeid. Med en god prosess kan en legge til rette for både folkehelsekunnskap og egenskaper rundt om i kommuneorganisasjonen.

Prosess

I den første fase er det naturlig å ta stilling til rammene for oversikten og hva kommunen har behov for å vite noe om. Det er viktig å ha fokus på hva enn bør vite, enn hva man har informasjon om.

For å kunne vurdere konsekvensen og årsaken er de ulike fagområdene sine erfaringer og kunnskaper helt sentrale. Prosessen rundt oversiktsarbeid i kommunene kan være med å styrke det tverrsektorielle arbeidet.

Helsedirektoratet sier noe om det systematiske folkehelsearbeidet.

Kompetanse

Fagkompetanse om folkehelse og statistikk er nødvendig å løse denne oppgaven på en god måte. I tillegg vil fagkompetanse innen andre sektorer være nødvendig for å forstå og vurdere tilgjengelig informasjon. I arbeidet med å forstå sammenhenger og mulige framtidige konsekvenser, vil den tverrfaglige diskusjonen være avgjørende.

Bruk av kilder

Fagkompetanse om folkehelse og statistikk er nødvendig å løse denne oppgaven på en god måte. I tillegg vil fagkompetanse innen andre sektorer være nødvendig for å forstå og vurdere tilgjengelig informasjon. I arbeidet med å forstå sammenhenger og mulige framtidige konsekvenser, vil den tverrfaglige diskusjonen være avgjørende.

Noen nyttige verktøy: