Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

Det kan være en rekke miljøforhold som kan påvirke helsen, for eksempel støy, drikkevannskvalitet og luftkvalitet. Men også tilgang på friområder, grøntområder, sykkelvei og nærmiljøkvaliteter har innvirkning.

Det fysiske miljøet - er det trygt og tilgjengelig?

Fysiske miljø handler om utemiljøet i form av trafikk, forurensning, tilgang til leke- og aktivitetsområder. Det handler også om det fysiske innemiljøet. Universell utforming er også en del av det fysiske miljøet.

Linker

Lokale ressurser og virkemidler

 • Trygge veier
 • Kollektivtilbud
 • Avstand til kommunale tjenester
 • Medlemskap i frivilligorganisasjoner

Lokalkunnskap

 • Arealplanlegger
 • Kommunal GIS-ansvarlig
 • Tekniskavdeling/bygg og anlegg
 • Kulturavdeling
 • Kommuneoverlege (miljøretta helsevern)
 • Statensvegvesen
 • Politi
 • Elevråd og ungdomsråd
 • Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg
 • Frivillige organisasjoner

Det kjemiske og biologisk miljøet

Vern mot smittsomme sykdommer er et viktig folkehelsetiltak. Oversikt bør samordnes med smittevernloven §§ 7-1 og 7-2.

Linker

Lokalkunnskap

 • Kommuneoverlege
 • Helsesøster
 • Verneombud

Det sosiale miljøet

Det sosiale miljøet kan være sosiale aktivitet i nærmiljøet og tilgjengelighet for kommunens innbyggere. Det sosiale miljøet kan for eksempel være uformelle møteplasser eller universell utforma uteområder. 

Linker

UngData

Lokale ressurser og virkemidler

 • Organisasjonsdeltakelse
 • Sosialnettverk
 • Sosiale risikomiljøer

Lokalkunnskap

Sosiale møteplasser og arenaer

Det sosiale miljøet kan forståes som den sosiale aktiviteten som foregår og er tilgjengelig for innbyggerne. Men det sosiale miljøet handler også om tilgjengelige arenaer for uformelle møteplasser. 

Linker

Lokale ressurser og virkemidler

Lokalkunnskap

Kontakt

Britt Hjørdis Somby
Rådgiver
78 96 30 56
481 15 269