Folkehelseoversikt for Finnmark

En god folkehelseoversikt sier noe om helsetilstanden til befolkningen, og gir en vurdering av påvirkningsfaktorer, utfordringer og ressurser. Slik kan en sikre et treffsikkert folkehelsearbeid: at de faktiske utfordringene blir lagt til grunn og at effektive tiltak blir sett i verk. Her kan du lese dokumentet Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Finnmark-Finnmárku (PDF, 4 MB).

God folkehelse blir skapt gjennom god samfunnsutvikling. Samtidig er folkehelse en viktig faktor for god utvikling. Det er en rekke forhold i samfunnet som virker inn på folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger.

Fylkeskommunen skal understøtte lokalt folkehelsearbeid

Det er en stor oppgave å få oversikt over folkehelsetilstanden i kommunen. Det kan være krevende å sikre en god prosess og å velge ut relevant statistikk. Derfor har Finnmark fylkeskommune utarbeidet en sammenstilling av de nasjonale verktøy for oversiktsarbeid for å bistå kommunene med arbeidet. 

Både kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt

Det er en lovpålagt oppgave å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, både for kommuner og fylkeskommuner. Helsedirektoratet har laget en veileder for utarbeiding av en folkehelseoversikt. Folkehelseinstituttet har statistikkbank på temaer innen folkehelse.

Informasjonen skal være grunnlag for beslutning både i det løpende og langsiktige arbeidet knytt til plan- og bygningsloven. Dette er ment som et godt grunnlag for planstrategi. Kommuneplanen skal i neste omgang bygge på planstrategien. Gjennom denne strukturen blir det lagt til rette for et helhetlig folkehelsearbeid. En god oversikt kan sikre et systematisk folkehelsearbeid i organisasjonen.

Klikk for stort bilde

 

Fylkeskommunen sin folkehelseoversikt

Målet for Finnmark fylkeskommune er å oppdatere hjemmesida jevnlig med aktualiteter som gjelder folkehelse og folkehelsearbeidet,

Kommunene sine folkehelseoversikter

Fylkesmannen publiserer årlig en helseoversikt for fylket. Der er både kommunale og fylkeskommunale oversiktsarbeid gjort tilgjengelig.

Tilsyn på oversiktsarbeidet

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunalt og regionalt folkehelsearbeid. I 2014 var et av tilsynsområde det løpende oversiktsarbeidet. Høsten 2014 hadde Sør-Varanger kommune tilsyn om Sør-Varanger kommunes arbeid med løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter lov om folkehelsearbeid.