Omstillingsprosjektet - nye måter å løse tjenester

I omstillingsprosjektet ser man på nye løsninger innenfor noe mindre økonomiske rammer. Illustrasjonsfoto: Rino Engdahl - Klikk for stort bildeI omstillingsprosjektet ser man på nye løsninger innenfor noe mindre økonomiske rammer. Illustrasjonsfoto: Rino Engdahl

I omstillingsprosjektet må vi se på nye løsninger innenfor nye rammer, skriver opplæringssjef Margunn Blix.

I dette innlegget tar opplæringssjef Margunn Blix for seg bakgrunn for, og løsninger for, omstillinga innen videregående skoler i Finnmark fylkeskommunes regi:

Den senere tid har det vært en del oppmerksomhet rundt omstillingsprosjektet for skolebibliotekordninga i Finnmark. Dette er fullt forståelig. Finnmark fylkeskommune er midt oppe i en krevende omstillingsfase som kan skape usikkerhet. Derfor har også dialog og involvering underveis vært viktig.

Først, litt om bakgrunnen: Fylkestinget vedtok i 2016 å iverksette et større omstillingsarbeid i Finnmark fylkeskommune. Vi bruker i dag over 600 millioner kroner på videregående opplæring i Finnmark. I arbeidet som nå pågår er hovedmålsettinga å kutte 11,5 millioner kr innenfor drift av de åtte fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark.

For å oppnå denne besparelsen samtidig som det ikke skal gå vesentlig ut over tjenestene som leveres til elever og pedagogisk personale må fylkeskommunen tenke nytt. Hvilke oppgaver må vi løse, og hvordan skal vi løse dem? Ideelt sett skal det leveres bedre kvalitet for mindre penger. På bakgrunn av prosesser med stor grad av involvering av ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste har arbeidsgiver så langt lagt fram forslag innenfor flere områder:

  • Skolebibliotek

Det opprettes en ny og innovativ modell for levering av skolebibliotektjenester. Elever og pedagogisk personale skal fortsatt motta forsvarlige skolebibliotektjenester innenfor rammen av opplæringsloven. Bibliotekrommene vil være selvbetjente, og skolebibliotektjenestene leveres gjennom en bestiller/utførermodell der Opplæringsavdelinga er bestiller og ansvarlig for at de videregående skolene får de tjenester de har behov for, og fylkesbiblioteket er utfører.Beregnet besparelse ved modellen sammenlignet med dagens organisering er 2,4 millioner kr.

  • Støttefunksjonene arkiv, budsjett og økonomistyring, HR, innkjøp, IT, regnskap

Det legges opp til størst mulig grad av spesialisering når det gjelder oppgaveutførelse. Innenfor fagområdene innkjøp, arkiv, lønnsregistreringer, sentralbord og håndtering av reiseregninger får én eller to skoler hovedansvar. Beregnet besparelse ved modellen sammenlignet med dagens organisering er 3,46 millioner kr.

  • Renhold

Gjennom innføring av renholdsprogramvare basert på (NS-INSTA 800 skal det utarbeides renholdsplaner for de videregående skolene og sentraladministrasjonen. Dette vil danne grunnlag for en vurdering av behovet for renholdskvalitet og renholdspersonell i organisasjonen. NS-INSTA 800 vil gi mest mulig standardisering av renholdet. Beregnet besparelse ved innføring av renholdsprogramvare er 2 – 4 millioner kr.

Totalt sett vil innføring av tiltakene over medføre 7,8 – 10 millioner kr i besparelser for Finnmark fylkeskommune. Innenfor alle nevnte områder legges det opp til en desentralisert struktur hvor de ansatte som utfører oppgavene plasseres på skolene. Ingen ansatte overføres fysisk til Fylkeshuset i Vadsø. Forslagene skal drøftes med hovedtillitsvalgte 5.12. Arbeidsgiver vil deretter ta endelig beslutning.

I tillegg til omstillingsprosjektets innsparingskrav på 11,5 millioner kr har fylkesutvalget i økonomiplanen innstilt på kutt på 21,4 millioner kr i 2019 innenfor videregående opplæring. 

 

Kontaktpersoner; skolebibliotek: Margunn Blix 78 96 31 81

Støttefunksjoner, renhold: Sveinung Meyer Svendsen 78 96 30 18

Fant du det du lette etter?