Møte i fylkesutvalget og fylkestinget

Fylkestinget møtes i Hammerfest onsdag og torsdag denne uka. Foto: Ina Eliassen. - Klikk for stort bildeFylkestinget møtes i Hammerfest onsdag og torsdag denne uka. Foto: Ina Eliassen.

 Les om sakene som ble behandlet av fylkestinget og fylkesutvalget i juni. 

Onsdag 14. og torsdag 15. juni møttes fylkespolitikerne til fylkesting, denne gangen i Hammerfest.

Oversikt over meldinger og saker i fylkestinget finner du på vårt politiske område

Uttalelse om sannhetskommisjon

Første sak på fylkestinget  torsdag var uttalelse om støtte til krav om sannhetskommisjon for fornorskingspolitikken begått mot det samiske og det kvenske folk i Norge. Fylkeskommunen har mottatt anmodning fra Sametinget om støtte til krav om en sannhetskommisjon. Fylkestinget vedtok et endringsforslag.

Fylkesungdomsråd

Saken fremmes for å vurdere etableringen av et eget Fylkesungdomsråd i Finnmark

Nye Finnmarkshallen

Saken omhandler sameieavtale for nye Finnmarkshallen i Alta. En omforent sameieavtale er fremforhandlet og ble lagt fram for godkjenning. Saken ble vedtatt. 

Fylkesrådmannsstillingen

Stillingen som fylkesrådmann er i dag en åremålsstilling. I saken utredes det hvorvidt fylkesrådmannsstillingen kan gjøres om fra åremål til fast stilling. Fylkestinget vedtok å utsette behandlinga av denne saken.

Regnskap 2016

Regnskapet for 2016 ble avsluttet med et merforbruk på 10,6 mill. kr. Merforbruket er dekket inn ved å redusere overføring fra drift til investering med tilsvarende beløp. Det ble investert for 443 mill. kr. i 2016, noe som er en fordobling fra 2015. Største enkeltinvestering var på Alta vgs,146 mill. 

Regionreformen - videre prosess etter stortingsvedtaket

Saken omhandler den videre prosessen etter stortingets vedtak om sammenslåing av Finnmark og Troms til en region. Se egen artikkel om vedtaket i denne saken

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering

Fylkesrådmannen legger fire ganger i året fram en statusrapport til fylkestinget der det gjøres rede for ulike aktuelle sider ved økonomisk og organisasjonsmessig status. Budsjettregulering ble vedtatt med endringer.

Økonomiutfordringer

Økonomiplanprosess for de neste fire årene ble behandlet. Utfordringsdokumentet, som handler om tiltak og prioriteringer, ble tatt til orientering av fylkespolitikerne.Det innebærer blant annet at eventuelle kutt i driftsnivået kartlegges og kan gjennomføres ved senere fylkesting i år.Fylkestinget er også positiv til biomarin industri og utvikling.

Scene Finnmark

Fylkestinget behandlet til slutt en interpellasjon fra Sylvi Jane Husebye til fylkesordfører Runar Sjåstad angående iverksetting av tidligere vedtak om tilsetting av vakante musikerstillinger i Scene Finnmark. Les interpellasjonen og fylkesordørerens svar her (PDF, 111 kB)

Fylkestinget onsdag

Fylkestinget onsdag åpnet med en orientering av fylkesrådmann Øystein Ruud (PPTX, 2 MB) om prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner etter Stortingets vedtak. Saken ble tatt som en orientering.

Referatsaken om Årøya-undersøkelsen ble tatt til orientering. Det samme med forlengelse av tannhelseplanen, og virkninger for vannforvaltninga, og kjøretøytransport på hurtigbåtene,  , omstilling av Scene Finnmark,og OECD-rapporten. 

Skolesaker

Saken om vedtekter for nasjonal læringsarena ble vedtatt.

Tilstandsrapport for videregående opplæring er en årlig sak som legges fram for skoleeier. Rapporten beskriver situasjonen innen opplæringssektoren med utgangspunkt i resultatindikatorer.

Finnmarkskollektivet

Styret i Stiftelsen Finnmarkskollektivet har bedt fylkestinget om å gi en uttalelse vedrørende tenkt endring i vedtektene til stiftelsen. Uttalelsen ble vedtatt.

Nordnorsk kulturavtale

Den nordnorske kulturavtalen 2014 - 2017 er inne i sitt siste avtaleår, og det ble derfor fremmet sak om å behandle og vedta Den nordnorske kulturavtalen 2018 – 2021. Avtalen ble vedtatt.

Alta havn

Fylkestinget vedtok å utsette saken om finansiering av kombibåthavn til Alta til oktober. 

Det norske mediemangfoldet

Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer og nye støtteordninger for mediebransjen ut på høring. Hensikten er å finne ordninger og statlige virkemidler som stimulerer til et fortsatt mediemangfold i Norge. Fylkestinget vedtok en høringsuttalelse som fokuserer på hovedretninger generelt og Finnmarksforhold spesielt. Uttalelsen ble vedtatt med endringer.

Organisering av Nordnorsk råd

Saken omhandler en uttalelse om Nordnorsk råd sitt ønske om å endre sin organisering og at det etableres et fast sekretariat. Fylkestinget vedtok å utsette saken.

Fylkeskommunalt eldreråd

Saken om eldrerådet fremmes for å behandle rådets årsmelding for 2016. Den ble vedtatt.

Fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saken fremmes for å behandle rådets årsmelding for 2016, og den ble vedtatt. 

Selskapsavtale for Barentssekretariatet 

Selskapsavtalen for Barentssekretariatet IKS er foreslått revidert på bakgrunn av at det har skjedd betydelige endringer i selskapets virksomhet siden etableringen i 1998. Fylkestinget vedtok å slutte seg til ny selskapsavtale for Barentssekretariatet IKS.

Uttalelser om jernbane og sjømatfag

Fylkestinget vedtok uttalelser vedrørende sjømat som eget programfag (DOCX, 14 kB) (i forbindelse med høring- om endring i tilbudsstrukturen for fag og yrkesopplæringenog jernbane Rovaniemi - Kirkenes. 

Fylkesutvalget tirsdag

Tirsdag 13. juni møttes fylkesutvalget. Først ble det holdt noen orienteringer, disse dreide seg om reiseliv, om verdensarv (PDF, 604 kB) og "fylkesrådmannens halvtime". Her fikk politikerne innsikt i de hyggelige tallene for bedre gjennomføring i våre videregående skoler, og om Finnmark fylkeskommunes digitaliseringsarbeid.

Tilsagn for bruk av RUP-midler (regionale utviklingsmidler) ble tatt til orientering. Så ble en sak om aksjesalg behandlet. Utvalget  innvilget 150 000 kr til fiskerimessa "Nor-Fishing". Og de innvilget inntil 500 000 til ONS (olje- og gassmessa).

Davatluft vedtatt

Utvalget behandlet også akvakultursøknad i området Davaluft i Alta kommune. Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt. Grieg Seafood Finnmark AS gis akvakulturtillatelse med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 5670 tonn. Søknaden fra Cermaq Norway AS om tillatelse ble avslått.

"Surstoff"

Fylkesutvalget vedtok også hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsels finansiering av kulturnæringsnettverket "Surstoff"

Regnskap 2016

Fjorårets regnskap ble behandlet og skal også opp i fylkestinget.

Flytebrygge i Gamvik kommune

Fylkesutvalget innvilger 980 000 kroner til utvidelse av flytebrygge i Mehamn.

Universitetsstruktur

Fakultetsstrukturen ved Norges arktiske universitet ble tatt opp, her ga fylkesutvalget sin tilbakemelding gjennom en høringsuttalelse.

Lån til fiskebåter

Rekrutteringsfondet bevilget lån til fiskebåtkjøp til to fiskere, en fra Båtsfjord og en fra Rypefjord.

Økonomi

Fylkesutvalget er også økonomiutvalg, og behandlet utfordringene av økonomisk karakter de neste fire årene.

NB; endelige vedtak legges ut i samme lenke som sakene viser til.

 

Fant du det du lette etter?