Møte i fylkesutvalget og fylkestinget

Fylkestinget mars 2017. Foto: Ina Eliassen - Klikk for stort bildeFylkestinget mars 2017. Foto: Ina Eliassen

Les om de politiske sakene fra fylkesutvalget og fylkestinget i mars 2017.

Onsdag og torsdag møtes  fylkestinget.  Onsdag var det eget tema om videregående opplæring. Se egen sak om temadagen her. Tirsdag møttes fylkesutvalget

Møtene skjer på fylkeshuset i Vadsø, og de streames.

Fylkestinget onsdag

Fylkesordfører Runar Sjåstad ba om ett minutts stillhet ved åpninga av fylkestinget onsdag til minne om fylkestingsrepresentant Roger Hansens bortgang.

Valgsaker

Sak 15/ var fritak for verv, og sak 3/17 var valg til ulike verv. Sak 14/17 handlet om nyvalg etter Roger Hansen.

Interkommunalt arkiv

Endring av selskapsavtalen med interkommunalt arkiv ble vedtatt.

Nordnorsk litteraturstrategi

Sak 2/17, nordnorsk litteraturstrategi for de neste fire årene ble vedtatt, her inngår ulike tiltak for å stimulere litteraturen i nord.

Driftsstøtte til Barents Nord AS

Sak 4/14: Barents Nord AS har ruteløyve til kommersiell drift av hurtigbåt på strekningen
Øksfjord – Alta – Øksfjord, og har søkt Finnmark fylkeskommune om driftsstøtte. Søknaden ble vedtatt.

Møtets første dag ble hevet kl 1800.

Øksfjord - Hasvik

Torsdagens møte startet med sak 5/17, omklassifisering av fergesambandet Øksfjord - Hasvik. Den handler om  overføring av Hasviksambandet til staten, altså ikke i fylkeskommunal regi. Her ble hovedutvalgets innstilling vedtatt: Det betyr at det iverksettes en søknadsprosess for overføring til statlig
fergesamband, og en  forutsetning om at omlegging ikke har negative økonomiske
konsekvenser for Finnmark fylkeskommune.

Takster for kollektivtjenester

Sak 6/17, endringer i takstregulativet for kollektivtjenester ble vedtatt; her oppnår blant annet reisende studenter reduserte priser.

Nyvollsambandet

Trafikkbehovet Nyvoll - Eidsnes var sak 7/17. Fylkestinget vedtar å bruke inntil 650 000 kroner på nye avganger.

Fiskekvoter

Fylkestinget behandlet sak 8/17 som er høringsuttalelse til utredning om nytt kvotesystem. Den inneholder forslag til nytt kvotesystem i fiskeriene som Nærings- og fiskeridepartementet ba Finnmark fylkeskommune om å uttale seg om. Fylkestinget sender nå et ti-punkts vedtak til departementet.

Oppfølging av personalsaker

Sak 9/17 handler om oppfølging og læring av vanskelige personalsaker. Her har administrasjonsutvalget også behandlet saken og innstilt. Vedtaket fra administrasjonsutvalget ble vedtatt med noen endringer. Fylkestingets behandlet habiliteten til representanten Bengt Rune Strifeldt, og kom til at han var habil under behandlinga av denne saken.

Kontrollutvalget

Fylkestinget vedtok også kontrollutvalgets årsmelding for 2016, sak 10/17 og årsplan, sak 11/17, og plan for forvaltningsrevisjon for de kommende fire årene. Områdene for dette arbeidet blir innen for personalforvaltning i videregående skole, kollektivtransport, tannhelse, anskaffelser, nærings- og utviklingsarbeid, og frafallsituasjonene på videregående skole.

Finansreglement

Sak 12/17 var finansreglementet for Finnmark fylkeskommune som ble vedtatt.

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering, sak 13/17 ble vedtatt - med påplussing av midler til ulike tiltak. I denne saken sluttet fylkestinget seg til at fylkesutvalget blir det politiske økonomiutvalget.

Uttalelser

Fylkestinget vedtok to uttalelser. Den ene om

, den

andre omder man bor.
 

NB: Endelige vedtak med tilleggs- eller endringsforslag legges etter hvert ut på de aktuelle lenkene.

Fylkestinget ble avsluttet kl.

Neste fylkesting holdes i Hammerfest i juni.

Fylkesutvalgets møte tirsdag 14. mars

 

Fylkesutvalgets møte ble åpnet med orienteringer. Først ute var Finnmark fotballkrets ved Roger Finjord og Paul Erling Andersen. De fortalte om kretsens samfunnsprosjekt om bolyst. (PDF, 439 kB)

 

Urfolksarbeid

Neste orientering kom fra UiT, Norges arktiske universitet, ved Nina Hermansen og Christina Hætta. Temaet var "internasjonal konferanse om urfolksorientert sosialfaglig arbeid".

Fartøyvern

Nordnorsk Fartøyvern ved Terje Flaaten Stokkan  var neste ut på orienteringer.

Fylkesrådmannens halvtime

Under vignetten "fylkesrådmannens halvtime" orienteres det fra hans side om blant annet økonomi, aktualiteter og annen informasjon. Denne gangen fortalte Susanne Lupton ved opplæringsavdelinga om satsinga på "Karriere Finnmark" der karrierveiledning (PDF, 2 MB)for Finnmarks befolkning er stikkordet.

FU-saker

Som første sak i fylkesutvalget (FU) ble protokollene vedtatt.

Sak 11/17 om eiendomsforvaltning ble vedtatt.

Vannregion

Handlingsplan for vannforvaltning, sak 12/17 ble vedtatt.

Vannscooter

Sak 13/17 handlet om at fylkesutvalget skulle gi sin høring til forskrift om vannscooter, og vedtatt.

Neste sak var høring om beredskap i forbindelse med forurensing, og vedtatt.

Samisk hjertespråk

Sak 15/17 var høring til NOU om hjertespråket (bruk av samisk), og ble vedtatt.

"Ambassadørprogram"

Sak 16 var en søknad om å bruke RUP-midler (regionale utviklingsmidler)inntil 414 000 kroner til et "ambassadørprogram" som handler om å skape positivitet for landsdelen, og ble vedtatt.

Antikvarisk restaurering

Sak 17/17 var tildeling av midler til antikvarisk restaurering av freda og fredningsverdige hus og anlegg Representantene Kurt Wikan og Remi Strand ble erklært inhabile, og ble vedtatt. Se egen pressemelding om hvilke bygninger som får støtte.

Forsvarsutredning

Fylkesutvalget ga sine innspill til Landmaktutredninga, (sak 18/17).

Pasientreiser

Siste sak var fylkesutvalgets høringsuttalelse om Pasientreiser.

NB: Endelige vedtak legges etterhvert ut på samme lenka til den aktuelle saken, her ligger også eventuelle tilleggs- eller endringsforslag.

Fant du det du lette etter?