Fylkestinget møttes onsdag og torsdag

Fylkestingets medlemmer ble møtt av fakler utenfor fylkestingssalen. Det er stor interesse for behandling av sakene om prosessvarsel og fellesnemnd. Det var nær 100 tilhørere i salen/kantina. Foto: Harald Hereide - Klikk for stort bildeFylkestingets medlemmer ble møtt av fakler utenfor fylkestingssalen. Det er stor interesse for behandling av sakene om prosessvarsel og fellesnemnd. Det var nær 100 tilhørere i salen/kantina. Foto: Harald F. Hereide

 

Fylkestinget har møte i Vadsø 12. og 13. desember. Møtene streames på ffk.no og You Tube og facebook.

Fylkestinget ble åpnet dag to klokken ni.  Møtet startet med at fylkesordføreren tok opp Høyres forslag om å sende brev til kommunalministeren om at hun omgjør eller opphever forskriften om 19-9 (PDF, 140 kB)(Troms-Finnmark) og går for likevekt i nemnda med 19 til hver fylkeskommune. Forslaget fikk flertall.

FeFo-strategier

Sak 60/18 er Finnmark fylkeskommunes strategier for FeFo. Saken er utsatt fra fylkestingets møte i oktober. Den handler om Finnmark fylkeskommunens engasjement i FeFos arbeid i Finnmark. Her kom en rekke tilleggsforslag -  se det endelig vedtaket.

Prosessvarsel?

Sak 64/18 er en oppfølging av fylkestingets vedtak i oktober der fylkestinget ba fylkesrådmannen utrede om det er grunnlag for et juridisk prosessvarsel mot staten. Altså om vedtakene i Stortinget var ugyldige. Fylkesrådmannen har fått advokatfirmaet Kluge til å utrede spørsmålet. (PDF, 312 kB) Saken fikk flertall, og det betyr at prosessvarselet sendes umiddelbart.

Fellesnemnd valgt

Sak 63/18 handler om valg av fellesnemnd i forbindelse med en sammenslåing av Finnmark og Troms. Underveis i møtet kom det brev fra statsråd Mæland om at forskriften var endret slik at det nå er satt et likt antall i fellesnemnda med 19 medlemmer fra hvert fylke. (PDF, 306 kB) 

Representanten Bjørg Masternes fra Ap gikk opp på talerstolen og sa at hun ville følge sin samvittighet og ikke stemme for ei fellesnemnd. 

Fylkestinget vedtok å oppnevne 19 medlemmer med vararepresentanter, og viser til forskriften fra i dag 13. desember fra kommunalministeren med antall og myndighet i nemnda.

Disse 19 ble enstemmig valgt, som avtalevalg, ikke forholdstallsvalg.

Ragnhild Vassvik ble valgt som leder i nemnda fra Finnmark, Tarjei Jensen Bech som nestleder.

Politisk styreform

Sak 68/18 om politisk styreform ble reist. For å kunne velge/endre styreform må saken reises i denne eksisterende fylkestingsperioden innen årets slutt. Saken ble utsatt, men det betyr samtidig at den er reist.

Statusrapport 

Sak 65/18 er fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering. Den ble vedtatt.

Budsjett og økonomi

Sak 66/18 er årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for de kommende fire årene. Blant mange forslag er det en rekke nye investeringstiltak, særlig innen veiutbygging som ble vedtatt.

NB: Saksframlegg med eventuelle forslag og endelig vedtak ligger på lenkene til sakene.

Interpellasjon om miljø

MDGs representant Arne Liaklev reiste en interpellasjon om Finnmark fylkeskommune og FNs mål om bærekraft. (PDF, 222 kB) Denne ble besvart av fylkesordfører Ragnhild Vassvik. (PDF, 96 kB)

Uttalelse om gruvedrift

Fylkestinget vedtok også en uttalelse om gruvedrift i Sør-Varanger. (PDF, 53 kB)

Takket hverandre - og fylkesrådmannen

Fylkestinget avsluttet  kl 1900 med at posisjon- og opposisjonslederne Remi Strand og Jo Inge Hesjevik takket hverandre med hilsninger. Og helt til slutt; fylkesordfører Ragnhild Vassvik takket fylkesrådmannen og hans stab for innsatsen i 2018. Hun vektla i sær det krevende arbeidet med regionreformen.

Onsdagens fylkesting

Fylkestinget møttes på Fylkeshuset i Vadsø onsdag kl 0900. Dagen startet med Kina som tema med eksterne innledere. Selve møtet begynte kl 11 med omfattende saksliste. 

(Program med rekkefølgen av saker  (PDF, 247 kB)).

Først fikk fylkestinget en hilsen og orientering (PDF, 4 MB)fra årets Arctic Race v/Knut Erik Dybdahl. Han mente at årets ritt, både sportslig og billedmessig, var det beste siden starten for seks år siden. - En promoteringsplattform for hele Norge, sa han.

Temadag om Kina

Fylkestinget har tradisjon for å sette av mer tid til ulike aktuelle tema. Dagens seanse var om muligheter og satsing med kinesiske interesser. Først ut var Kina-ekspert, Jo Inge Bekkevold, nå seniorrådgiver ved Institutt for forsvarsstudier. Så Trond Øverås, leder for NordNorsk Reiseliv. Til slutt snakket Knut Sørlie som er landdirektør i Kina for Innovasjon Norge - via Skype.

Takket av Naimak

Før selve fylkestinget ble åpnet, takket fylkesordfører Ragnhild Vassvik avtroppende regionvegsjef Torbjørn Naimak for samarbeid og innsats for vei i Nord-Norge.

Må omtale hverandre med respekt

Ved møtestart tok blant andre FrPs gruppeleder Ronny Berg ordet. Han viste til uttalelser fra en hans partis representants om fylkesrådmannen, og understreket at det er viktig å omtale hverandre med respekt. - Fylkesrådmannen har gjort det fylkestinget har bestemt, sa han og la til at ordbruken må folk kunne stå for selv. Fylkesordføreren takket Berg for innlegget, og minnet også om at fylkestinget er arbeidsgivere for administrasjonen.

Parlamentarisme

Venstres Trine Noodt ønsket å fremme en interpellasjon eller som sak der hun ønsker at spørsmålet om parlamentarisme tas opp i fylkestinget. Avstemninga om at dette kunne reises som sak fikk flertall. Det betyr når det reises an sak om politisk styreform innen årets slutt, så kan det neste fylkestinget dermed velge parlamentarisme eller nåværende formannskapsmodell.

Fellesnemnd

Høyres Jo Inge Hesjevik reiste spørsmål om det kan reises en sak om å oppnevne fellesnemnd og sende brev til kommunalminister Mæland med anmodning at nemnda blir på 19 medlemmer fra Troms og 19 fra Troms. Dette fikk også kvalifisert flertall.

Fylkestingets behandling

Første sak var referatsak 4/18 om arktisk landbruksfaglig senter Troms og Finnmark, som ble vedtatt.

ESA og Årøya-sambandet

Referatsak 5/18 handler om ESAs henvendelse om kontrakt i Årøya-sambandet. (Altafjord Oppdrett har sagt opp kontrakten - se egen pressemelding/nettsak). Saken ble tatt til orientering.

Samarbeid med Kina

Melding 13/18 handler om samarbeidsmuligheter med Kina. Finnmark fylkeskommune kan bli en aktiv aktør, og meldinga ble tatt til orientering.

FFKs reglement

Sak 53/18 handler om reglementet til Finnmark fylkeskommune, del 3 om offentlighetsloven og akvakulturloven, som ble vedtatt.

Ekspressbuss

Sak 54/18 er høring til endring i yrkestransportloven om ekspressbuss. Det er Samferdselsdepartementet som ønsker innspill, og fylkestinget er blant annet opptatt av behovsprøving for slike tjenester og eventuelle konsekvenser for distriktene. Fylkestinget vedtok høringsinnspillet - som kom fra hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel.

Drosjenæringa

De 35 representantene behandlet også Samferdselsdepartementets høringsrunde om endring i drosjereguleringa. Dette er en stor revisjon, og dreier seg blant annet tildele enerett, og kvalitet på tjenestene.

Sak 56/18 om brukerfinansiering Riksvei 94 Akkarfjord - Jansvannet ble trukket, da Hammerfest kommune ikke hadde behandlet saken - som var en av forutsetningene.

Innovasjon Norge

Sak 57/18 er endring av eieravtale og eierstrategi for Innovasjon Norge. Den ble vedtatt.

Jordbruksforhandlinger 2019

Fylkestinget vedtok innspill til Landbruksdepartementets høringsrunde om jordbruksforhandlingene  sak 58/18 (se tidligere pressemelding/nettsak).

Indre Finnmark Utvikling

Sak 59/18 er finansportefølje for Indre Finnmark Utviklingsselskap. Finnmark fylkeskommune vil bruke restmidler til finansiering av Sapmi Næringshages ulike investeringsformål.

Elev- og lærlingombud

Sak 61/18 er opprettelse av et elev- og lærlingombud. Fylkestinget ønsker ikke å opprette stillinga nå, og vil også se på stillinga i sammenheng med en eventuell sammenslåing av Finnmark og Troms, dette er også hovedutvalget for kompetanse sin innstilling i saken.

90 millioner brukes på Hammerfest videregående skole

I sak 62/18 vedtok fylkestinget å bevilget ti millioner kroner til renovering av skolebygget "Håja" tilknyttet Hammerfest videregående skole.

I tillegg vil politikerne ta opp lån for å finansiere ei utbygging av Hammerfest videregående skole på 81 millioner kroner.

Sentralnett fra Skaidi til Varangerbotn

Sak 67/18 ble også behandlet onsdag ettermiddag som siste sak, og den dreier seg om at fylkestinget ønsker ei utbygging av strømforsyninga. 420 kv-linja, fra Skaidi til Varangerbotn. Dette også for å sikre framtidige utbygginger som krever kraftforsyning.

NB: Saksframleggene med eventuelle endrings- eller tilleggsforslag og endelige vedtak ligger ute på de enkelte lenkene til sakene.

Fant du det du lette etter?