Fylkestinget møttes i Vadsø

Klikk for stort bildeFylkestinget hadde årets første møte 13. og 14. mars. Les hvilke saker som var til behandling.

Andre møtedag torsdag startet med en orientering om overføring av fylkesvegoppgaver til fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen som Stortinget har vedtatt.

Orienteringen (PPTX, 2 MB)ble holdt av prosjektleder Marianne Pedersen i Finnmark fylkeskommune. 

Også regiondirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen orienterte (PPTX, 3 MB)om den pågående omstillingen i etaten. 

Klikk for stort bilde

Saker til behandling torsdag

Sak 2/19 - Lovlighetskontroll - fylkestingets vedtak i sak 66/18, Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 (PDF, 542 kB). Under voteringa i denne saken ble antall stemmeberettigede redusert til 27 representanter ettersom Høyre og Venstres representanter forlot salen og ikke ville avgi stemme. Representanter er pliktig til å avgi stemmer når det voteres i fylkestinget.  

Sak 4/19 - Sjømatstrategier for Finnmark 2019 - 2023 (PDF, 339 kB)

Sak 5/19 - Undervisningstillatelse for akvakultur - Forvaltning av midler (PDF, 345 kB)Fylkestinget vedtok blant annet at fylkesrådmannen delegeres myndighet til å forvalte leieinntektene knyttet til undervisningstillatelsen gitt av Fiskeridirektoratet 7. mai 2018.

Sak 8/19 - Forprosjekt: Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger (PDF, 336 kB). (Se egen pressemelding om vedtaket her). Fylkestinget vedtok at de er positive til videreføring av forprosjektet «Hydrogendrevet hurtigbåt i Varanger». Fylkestinget er også positive til å søke prosjektmidler gjennom EU programmet «Horizon 2020». Endelig ber fylkestinget fylkesrådmannen utrede oppstart av inntil to års prøvedrift for et hurtigbåtsamband mellom Vadsø – Bugøynes – Kirkenes med en hydrogendrevet hurtigbåt. Tentativ oppstart er 2023.

Sak 9/19 - Eieravtale og eierstrategi Innovasjon Norge (PDF, 309 kB). Fylkestinget vedtok følgende: 1. Finnmark fylkesting gir sin tilslutning til forslag til endringer i eieravtalen for Innovasjon Norge. 2. Finnmark fylkesting gir fylkeskommunal eiergruppe i oppdrag å utarbeide forslag til avtale om ivaretakelse av det fylkeskommunale eierskapet i Innovasjon Norge. 3. Finnmark fylkesting godkjenner fremlagte eierstrategi som grunnlag for oppfølging av det administrative arbeidet med Innovasjon Norge.

Sak 11/19 - Effektivisering av eiendomsforvaltning (PDF, 387 kB)Fylkestinget besluttet at anbefalingene i rapporten fra Norconsult tas med inn i prosjektet for sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune og følges opp videre i den sammenhengen.

Sak 13/19 - Fergeforbindelse til Årøya (PDF, 305 kB)Fylkestinget besluttet å ta saken til orientering. Fylkesrådmannen bes innarbeide midler til nødvendig vedlikehold i fremtidig budsjett.

Sak 7/19 - Hammerfest Arena - Finansiering (PDF, 390 kB). Forslaget fra AP, SV og KrF om å bevilge 2 millioner kroner til byggingen av ny idrettshall i Hammerfest ble vedtatt. Beløpet finansieres over Havbruksfondet.

Hammerfest Arena AS søkte i utgangspunktet om 7-10 millioner kroner til byggingen. Fylkesrådmannen innstilte på at det ikke skulle innvilges økonomisk støtte til byggingen, men henviste Hammerfest Arena AS til tilskuddsordningen om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Sak 12/19 - Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr. 1 2019 (PDF, 650 kB)

Melding 6/19 - Svar på søksmålvarsel (PDF, 214 kB). I fylkestinget onsdag ble det vedtatt at meldingen skulle løftes som sak, og saken ble behandlet i møtet torsdag. SV og Sp fremmet følgende forslag: «Finnmark fylkesting varsler med dette at det må reises sak om gyldigheten av Stortingets vedtak 8. juni 2O17 om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner». Forslaget ble ikke vedtatt av fylkestinget.

Melding 8/19 - Omstillingsprosjektet (PDF, 154 kB). Meldingen ble løftet som sak og behandlet torsdag. Følgende forslag fra Ap og SV ble vedtatt: «Fylkestinget tar saken til etterretning, og viser til at innsparingskravet på 7,5 millioner allerede er tatt inn i fylkesrådmannens budsjett.»

Fylkestinget vedtok også tre uttalelser: Ett om behov for EU-program i Barentsregionen (PDF, 145 kB), ett om trafikkstasjoner som knutepunkt (PDF, 142 kB) og det tredje om åpne snøscooterløyper etter 5. mai (PDF, 76 kB).

Åpnet med kulturinnslag

Tradisjonen tro åpnet fylkestinget onsdag med et kulturinnslag, som denne gangen besto av både fotoutstilling og innlegg fra Vadsø museum - Ruija kvenmuseum. 

Mia Krogh, avdelingsleder ved museet, holdt en innledning og viste to videoer om kvensk kultur. Fylkestinget fikk deretter besøk av de to unge samiske veiviserne Maren Storslett Nystad og Leif Henrik Halvari som snakket om hvordan det er å være ung og samisk i Finnmark i dag. De to snakket blant annet om hva de tenkte om framtida som ung og samisk i Finnmark, og de mener det samiske står sterkt i fylket og at Finnmark kan være et forbilde for andre fylker.

Klikk for stort bilde

Neste punkt på programmet var orientering om forvaltningsrevisjonsrapport i videregående skoler ved Viggo Johannessen fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Presentasjonen kan leses her (PPTX, 2 MB). Videre startet saksbehandlingen. 

Meldinger til behandling første dag

(Merk: Vedlegg og fullstendige vedtak finnes på vårt politiske område. Vedtak legges ut fortløpende.)

1/19 - Finnmark fylkestings myndighet etter konstituering av nyvalgt fylkesting (PDF, 224 kB). Meldingen ble tatt til orientering

2/19 - Departementets svar på krav om lovlighetskontroll - sak 32/18, Valg av medlemmer til fellesnemnd (PDF, 220 kB). Meldingen ble tatt til orientering.

3/19 - Melding om felles nordnorsk fiskeripolitisk uttalelse (PDF, 140 kB). Meldingen ble tatt til orientering. 

4/19 - Status i arbeidet med overføring av de statlige fiskerihavnene (PDF, 226 kB). Meldingen ble tatt til orientering.  

5/19 - Status rutegående godsbåt i Finnmark (PDF, 190 kB). Meldingen ble tatt til orientering. 

7/19 - Melding om folkehelsearbeidet i Finnmark (PDF, 313 kB). Meldingen ble tatt til orientering.

Saker til behandling første dag

(Merk: Vedlegg, tilleggsforslag og fullstendige vedtak finnes på vårt politiske område. Vedtak legges ut fortløpende)

Sak 1/19 - Søknad om fritak fra verv - Hanna Bakke-Jensen (PDF, 215 kB). Fylkestinget vedtok at Hanna Bakke-Jensen trer endelig ut av verv som varamedlem av fylkestinget fra tidspunkt for registrert utflytting.

Sak 3/19 - Nyvalg av kontrollutvalg (PDF, 392 kB). Fylkestinget foretok nyvalg av kontrollutvalget, som nå består av: Staal Nilsen (FrP) (leder), Silje Vollan Nilsen (Ap) (nestleder), Ellen Johansen (KrF), Jarand Harila (SV) og Gro Marie Nilsen (H).
Varamedlemmer er Terje Hansen (FrP), Jan Henning Pettersen (Ap), Magne Medlie (KrF), Hege Runa Foss Westgaard (SV) og Ravna Turid Henriksen (KrF).

Fylkestinget vedtok også at Gro Marie Nilssens fritas fra verv som varamedlem i fellesnemnda.

Sak 10/19 - Høring: Forslag til endringer i reindriftsloven (PDF, 383 kB). Fylkestinget vedtok blant annet at det ønsker endring av §71 i reindriftsloven slik at det blir likeverdighet i antall medlemmer oppnevnt av Sametinget og øvrige medlemmer med personlige varamedlemmer i reindriftsstyret.

Sak 14/19 - Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017 - 2020 (PDF, 210 kB). Fylkestinget har tatt saken til orientering, heter det i vedtaket.

Sak 15/19 - Kontrollutvalget - Forvaltningsrevisjonsrapport i videregående skoler, aktivitetsplan og årsrapport (PDF, 207 kB)

Sak 6/19 - Høring - tekniske endringer i Finnmarksloven (PDF, 533 kB). (Se egen pressemelding om vedtaket her). I denne saken vedtok fylkestinget en ti punkts høringsuttalelse om forslag til endringer i finnmarksloven. I første punkt heter det at Finnmark fylkeskommune støtter departementets forslag om å videreføre forvaltningsordningen for det samme området hvor loven gjelder i dag. Fylkestinget foreslår også at ordlyden i finnmarksloven § 1 endres til følgende:

«Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv i Finnmark.»

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?