Inspillsmøte: Felles strategi for scenekunst i Nord-Norge

Arbeidet med å utvikle en egen scenekunststrategi for Nord-Norge har startet, og vi inviterer til å komme med innspill.

 

Dato
13. juni 2024
Tid
10:00 - 12:00
Sted
Microsoft Teams

Scenekunststrategien er en del av satsningene i Den nordnorske kulturavtale 2022-2025 (PDF, 12 MB). Strategien skal være et dokument som sier noe om felles prioriterte fokusområder for scenekunstfeltet i Nordland, Troms og Finnmark fremover.

I Den nordnorske Kulturavtalen 2022-2025 står det at strategien skal være et fortrinn i sammenheng med nasjonale satsinger, og styrke samhandling mellom aktørene i landsdelen. Vi ber om innspill på hva dere ser som utfordringer, styrker og behov scenekunstfeltet har fremover, og som bør omtales i strategien. Dette kan for eksempel være møteplasser, nettverk, kompetansebehov, arena osv.

 Strategien skal være for hele det brede scenekunstfeltet i nord, og innspillsmøtet er derfor åpent for alle som jobber med scenekunst i Nordland, Troms og Finnmark. Møtet vil avholdes digitalt på TEAMS.

Påmelding og innspill

Påmelding kreves for å delta, og det må meldes fra i påmeldingsskjema om du ønsker å delta med et innspill. Maks tid pr innspill er 3 minutter. Rekkefølge på innspill deles i selve møtet. Det er lov å delta uten å melde seg for innspill.

Påmeldingsfrist: 12. juni 2024

Meld deg på via Forms

Skriftlig innspill

Det er ønskelig at muntlige innspill også sendes oss skriftlig. Frist for skriftlig innspill er 15. august 2024, og sendes som epost til post@nfk.no. Innspill må merkes med «Innspill til scenekunststrategi for Nord-Norge».

Bakgrunn

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner har samarbeidet om felles satsinger og kulturpolitiske saker som er viktige for landsdelen i mange år, og samarbeidet er formalisert gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge består av politisk ansvarlig for kultur i de tre fylkeskommunene.

 Satsingen i Den nordnorske kulturavtalen 2022 – 2025 under overskriften scenekunst sier: 

«Landsdelsrådet for kultur skal i avtaleperioden utvikle en egen scenekunststrategi, med mål om å styrke det samlede scenekunstfeltet i nord. Strategien skal være et fortrinn i sammenheng med nasjonale satsinger, og styrke samhandling mellom aktørene i landsdelen. 

Scenekunsten er i utvikling, og landsdelen har markante aktører med stor betydning, for både region og på nasjonalt og internasjonalt nivå. Dette er kompetanse og landsdelsressurser som er utviklet over tid, både i det institusjonelle og frie feltet, som regionteater, regionale kompetansesenter og figur- og barneteater. Kunstnere flytter tilbake og ønsker å bo og virke innen sine kunstuttrykk i nord. 

Landsdelen har sterke samiske aktører på feltet både i nordsamisk og sørsamisk område. Landsdelsrådet ser også en fremvekst av et profesjonelt kventeater, som vil være et nav for rekruttering og visning av scenekunst fra den kvenske minoritetens språk, kultur og historie. 

Strategien skal tilføres midler for utvikling av en scenekunststrategi. Landsdelsrådet for kultur ser behov for å løfte frem Figurteateret i Nordland og Davvi – Senter for scenekunst, som viktige arenaer for nasjonal og internasjonal kunstproduksjon. I tillegg løfter Landsdelsrådet Åarjelhsaemien Teatere/ Sydsamisk teater og Sámi Našunálateáhter Beaivváš/ Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, for å synliggjøre samisk scenespråk og scenekunst. 

Figurteateret i Nordland og Sydsamisk teater vil fra 2024 innlemmes i avtalen med økonomisk bidrag.»

Sitat Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025, s 6

 Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge har tidligere utarbeidet to strategier som en del av Den nordnorske kulturavtalen:

2011: Strategi for visuell kunst i Nord-Norge
2021: Litteraturstrategi for Nord-Norge 

Andre relevante strategier og kunnskapsdokument på feltet

Arrangør

Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune, og Nordland fylkeskommune

Kontakt

Ingvild Marie Bjørnå Pettersen, rådgiver Kunst- og kulturutvikling i Finnmark fylkeskommune