Turskiltprosjektet i Finnmark

Søknadsfrist: 15. februar 2017

Vi gjør oppmerksom på at fylkestinget i Finnmark har vedtatt at søknader over kr. 200 000 skal behandles politisk. Dersom det kommer søknader på over kr. 200 000, medfører det at ordningene må til politisk behandling, og tildeling vil ikke kunne skje før hovedutvalgets møte den 8. juni.

Formål

Formålet med tilskuddet er økt ferdsel i friluft i alle kommuner i Finnmark gjennom god informasjon og skilting/merking etter nasjonal standard. Informasjon finnes på Turskiltprosjektes sider.

Prosjektmidlene skal gå til skilting og merking av turløyper i tråd med Merkehåndboka.

Standarden bygger på en mal for skilting og merking, samt verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad.

Tilskuddet går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestingsmateriell/ annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting av alle typer løyper og turer som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell, utbedringer av selve turløypa eller til markedsføring. 

Hvem kan søke?

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og foreninger. Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre kan søke sammen med frivillig organisasjoner.

Hvilke stier og turløyper prioriteres?

  • Etablerte turløyper i nærheten av der folk bor og oppholder seg
  • Turløype som er tilrettelagt for alle (Universell utformet)
  • Prosjekter som inngår i helhetlige planer eller strategi
  • Turløype med plan for aktivitetstiltak/synliggjøring
  • Turløype med forventet stor ferdsel/bruk
  • Turløype tilknyttet knutepunkter
  • Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar
  • Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruk (elektronisk, turpostkasser eller lignende)

Vilkår

Det er en forutsetning at de som får tilskudd deltar på «Merkekurs» i praktisk skilting og merking, i regi av FFK, FeFo og DNT. Tekst på informasjonstavler ol. må være på norsk, samisk og engelsk. Avtale med grunneier om rett til bruk og vedlikehold for den aktuelle løypa i minst 10 år, må inngås og forelegges for FFK før utbetaling av midler. 

Rapporteringsfrist for statusrapport eller eventuelt sluttrapport er 30. november. Alle punktene i søknadsskjemaet må fylles ut. Dersom søknaden ikke er fullstendig utfylt eller mangler vedlegg, kan det ikke forventes at den blir saksbehandlet. 

Søknad

Miljødirektoratetes elektronisk søknadskjema skal benyttes. Skjemaet vil være åpent for søknader fra 20. januar til 15. februar 2017. Søknadsskjema finner du her. På grunn av tekniske problemer, vil ikke denne lenka være operativ før ca. mandag 23. januar 2017.

Rapporteringsskjema

De som har mottat midler i 2013-2016 skal benytte rapporteringskjema her:

Behandling av søknader

Finnmark fylkeskommune, Finnmarkseiendommen, Forum for Natur og Friluftsliv i Finnmark, Nordnorsk Reiseliv AS og Sametinget vil delta i tildelingsprosessen.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Juli-Anne Staven
Fagleder folkehelse, idrett, friluftsliv og miljø
+4778963125
+4793029835