RUP - Regionale utviklingsmidler

RUP - Klikk for stort bilde

Finnmark fylkeskommune (FFK) forvalter årlig regionale utviklingsmidler (RUP-midler). Disse midlene tildeles fylkeskommunen av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av nasjonale føringer og forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med retningslinjer. I tillegg er RUP 2014-2023 – Fremtidens Finnmark (PDF, 2 MB) sammen med tilhørende strategier og RUP handlingsplan 2016-2019 (PDF, 717 kB) retningsgivende for bruken av RUP midler.  

FFK fordeler årlig disse midlene til ulike bevilgningsområder. En stor del av potten går til bedriftsrettede midler som forvaltes av Innovasjon Norge Finnmark (IN) og til kommunale næringsfond/omstillingsfond som forvaltes av den enkelte kommune. Bedriftsrettede søknader må derfor rettes direkte til IN Finnmark eller til den enkelte kommune.
 

RUP midler for 2017

I statsbudsjettet for 2017 har Finnmark fylkeskommune fått tildelt kr 100 670 000,- i regionale utviklingsmidler (RUP-midler). Dette inkluderer 20 mill. kroner i ekstraordinære omstillingsmidler til Sør-Varanger kommune. 

Med bakgrunn i oppdragsbrev av 23. januar 2017, med nye mål og ny budsjettstruktur fastsatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), vil fordelingen av RUP-midlene til de ulike bevilgningsområdene for 2017 behandles i Fylkesutvalget 13. februar 2017 ref. sak 8/17

RUP midler for 2016

I statsbudsjettet for 2016 har Finnmark fylkeskommune fått tildelt kr 79 730 000,- i regionale utviklingsmidler (RUP midler). Fordelingen av RUP-midlene til de ulike bevilgningsområdene ble vedtatt i Fylkesutvalget 9. februar 2016:

FFK v/næringsavdelinga forvalter selv RUP-midler fra følgende bevilgningsområder i 2016:

  • Tilrettelegging for næringsutvikling
  • Fysiske infrastrukturtiltak 
  • Kolarctic

I tillegg behandler FFK v/opplæringsavdelinga RUP midler fra bevilgningsområde «Utviklingstiltak, videregående skole». For nærmere informasjon om dette se ​«Rup-midler for utdanning

Fordeling av RUP-midler 2016

 
Bevilgningsområde 2016
Innovasjon Norge 35 050 000
Kommunale næringsfond 7 600 000
Nyskaping i kommunene 6 000 000
Omstilling Sør-Varanger* 5 000 000
Fysiske infrastrukturtiltak 0
Tilrettelegging for næring 18 000 000
VRI – virkemidler for regional Innovasjon 2 000 000
Utviklingstiltak, vg skoler 750 000
Kolarctic og Interreg Nord 5 330 000
Totalt 79 730 000

 

*Fordelt med kr 800.000,- til fylkeskommunen og kr 4.200.000,- som rammetildeling til Sør-Varanger kommune

Frister

Søknader på RUP midler inntil kr. 200 000,- behandles administrativt og fortløpende.

Søknader over kr. 200.000,- blir også fortløpende behandlet, men de skal opp til politisk behandling i fylkesutvalget. Saksbehandlingstiden kan variere og er avhengig av sakens kompleksitet. En må imidlertid beregne minimum 6 ukers behandlingstid i forhold til fylkesutvalgets møter.
 

Oversikt over fylkesutvalgets møter i 2017:

13. februar ( budsjett 2017 vedtas)

14. mars, 9. mai, 13. juni,  19. september, 17. oktober, 21. november, 12. desember.
 

Her er det du trenger for å søke om RUP-midler:

Hele søknadsprosessen angående støtteordningene «Tilrettelegging for næringsutvikling» og «Fysiske infrastrukturtiltak» gjennomføres elektronisk i søknadssystemet  www.regionalforvaltning.no. Når det gjelder Kolarctic  skal det benyttes et eget søknadssystem, se www.kolarctic.no

Søknadssystemet er felles for alle fylkeskommuner og kommuner som forvalter regionale utviklingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Søknaden skal legges inn i søkerportalen og sendes inn via systemet. Når søknaden er behandlet vil tilsagns-/avslagsbrev sendes pr. post, men melding om vedtak vil også vises under status for søknaden i portalen. Anmodning om utbetaling sendes i det samme systemet, både underveis i prosjektet og etter avsluttet prosjekt.

Utbetaling for tilsagn før 31.12.13

Dersom du har søkt RUP-midler og fått tilsagn før utgangen av 2013 skal utbetalingsanmodning og prosjektrapport sendes til postmottak@ffk.no.

Utbetaling for tilsagn etter 01.01.2014

Dersom du har søkt RUP-midler og fått tilsagn etter 01.01.2014 skal utbetalingsanmodning med prosjektrapport og MRS-rapporteringsskjema sendes gjennom søkerportalen på regionalforvaltning.no.

Klageadgang

Vedtak kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. For nærmere informasjon vises det til Melding om rett til å klage (ODT, 8 kB).

. .

Kontakt

Hilde C J Mietinen
Næringssjef
+4778963011
+4741431354